Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta"

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Ukończyłeś  60 rok życia  oraz   w złożonym na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniu identyfikacyjnym wskazałeś jako miejsce zamieszkania miasto Poznań.

Karta wydawana jest w celu:

 •  ułatwienia dostępu do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz nie samorządowe, w tym przedsiębiorców;
 • skuteczniejszej aktywizacji i zwiększenia udziału seniorów w życiu miasta Poznania;
 •  podniesienia jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
 • potwierdzenia uprawnień do ulg i zwolnień.

Miejsce złożenia dokumentów

1) osobiście -  poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ przy ul. Wszystkich Świętych 1.

2) elektronicznie - za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń pod adresem: www.pcs.poznan.pl

 • Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana

3) za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W celu złożenia wniosku musisz:

 • posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl)
 • posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać  w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpisz dokument elektroniczny a następnie prześlij go do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Centrum będą kontaktować się również w formie elektronicznej. W celu ułatwienia kontaktu zawsze podawaj numer telefonu.

Opłaty

 • Karta oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie.

Termin i sposób załatwienia

 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Karta wydawana jest bezterminowo
 • Dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń może podjąć decyzję o innym sposobie odbioru Kart.
 • W przypadku braku uprawnień do wydania Karty wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".
 • Uchwała Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta".

Inne informacje

 • Karta jest ważna z dowodem osobistym.
 • Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Użyczenie Karty osobom trzecim skutkować będzie cofnięciem uprawnień. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione podmiot współpracujący w ramach projektu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Poznańskiego Centrum Świadczeń.
 • Zmiany danych zawartych we wniosku o wydanie Karty, które wystąpią w okresie, na jaki Karta została wydana, nie mają wpływu na uprawnienia wynikające z Karty.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Karty należy niezwłocznie poinformować pisemnie Poznańskie Centrum Świadczeń. Ponowne wydanie Karty następuje na wniosek.
 • Wykaz Partnerów, którzy przystąpili do programu, oraz katalog ulg i zwolnień będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP
  .
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) na podstawie przepisów uchwały nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta" wraz z załącznikiem: Regulamin projektu Karta Seniora "Poznańska Złota Karta". Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania Karty Seniora - Poznańskiej Złotej Karty, upoważniającej do zniżek w instytucjach biorących udział w realizacji ww. programu.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych na wniosku jest niezbędne do wydania Karty Seniora - Poznańskiej Złotej Karty. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
          00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
          rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
      10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
          zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 00:00
Opis zmian: Aktualizacja adresu POK (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-01-02 13:07