Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) winien złożyć podanie oraz załączyć:

-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki,

-dokument stwierdzający datę urodzenia osoby wymagającej opieki,

-oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,

-prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.

Miejsce złożenia dokumentów

wydział pracuje:

w poniedziałki od 7:30 - 17:00

we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:30 - 15:30

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, ul. Libelta 16/20,pok. 325,
tel. 61-878-44-15

Opłaty

Podanie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej orzeka Prezydent Miasta Poznania poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Decyzję Prezydenta Miasta doręcza się  osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Poznaniu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta jest wiążąca dla Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w Poznaniu.

Podstawa prawna

Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania osoby do zasadniczej służby wojskowej.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Orzeka się o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia a w rodzinie nie ma innego, pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej sprawowania, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.

Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej składa do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu wraz z decyzją Prezydenta Miasta orzekającą o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

WAŻNE: Z uwagi na ogłoszenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nie zaleca się osobistego stawiennictwa klientów w siedzibie Urzędu. Podania prosimy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, platformy ePUAP lub skrzynki podawczej w holu Urzędu. Osobista wizyta w siedzibie Urzędu możliwa po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania
  z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
  e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 10 lat.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych,

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

       6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
       7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie numeru rachunku bankowego jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wypłaty naliczonego świadczenia pieniężnego. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ułatwi i przyspieszy kontakt z wnioskodawcą.
       8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
       9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jakub Staszewski
Data i godzina publikacji: 2020-10-16 12:55