Pomoc mieszkaniowa - Świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia pieniężnego jest osoba, która:

 • posiada ważną Kartę Polaka i po 1 stycznia 2017 r. złożyła do wojewody wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały złożyła wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego,
 • wojewoda wydał decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wnioskodawcę, małżonka i na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody właściwego zgodnie z miejscem zamieszkania na terytorium RP. link do strony

Termin i sposób załatwienia

Wypłacie podlega prawomocna decyzja wojewody, po uprzednim otrzymaniu środków finansowych na jej realizację. Wniosek o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych  składa się do właściwego wojewody  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. We wniosku o dotację  uwzględnia się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek jest składany. Ostatni w danym roku budżetowym  wniosek o dotację składa się do dnia 31 października tego roku budżetowego.

Świadczenie wypłacane jest w formie gotówkowej czekiem elektronicznym lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

W przypadku zmiany miejsca pobytu na inny adres zamieszkania na terytorium RP właściwym do wypłaty świadczenia pieniężnego nadal pozostaje organ wskazany w decyzji.

Inne informacje

Wojewoda przyznaje świadczenie pieniężne na okres 9 miesięcy.

Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie stanowiącej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy - równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego- na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca- odpowiednio 60% w/w kwot.

Od 1 stycznia 2022 r. najniższe wynagrodzenie wynosi 3010 zł.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP
  .
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w celu wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z powyższych przepisów wraz z numerem konta jest niezbędne do wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu
  e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych;
  - żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  - żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 *Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szymon Obst
Data wytworzenia informacji: 2021-12-30 00:00
Opis zmian: aktualizacja kwoty najniższego wynagrodzenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-01-03 08:07