Pomoc mieszkaniowa - Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Możesz ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny, jeśli:

 • masz przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • masz zawartą umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkujesz w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny, musisz złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Do wniosku musisz dołączyć:

 • umowę, którą zawarłeś z zakładem energetycznym na dostarczanie prądu do mieszkania, w którym mieszkasz,
 • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną, jeśli chcesz, by płatność przyznanego zryczałtowanego dodatku energetycznego nastąpiła na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarłeś umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Pamiętaj, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może prosić Cię o dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Twojej sprawy.

Przy składaniu kopii dokumentów, zabierz ze sobą także ich oryginały, abyś mógł pokazać je do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Wniosek możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "formularze do druku", a także na stronie www.pcs.poznan.pl. Wejdź w zakładkę "Pomoc mieszkaniowa". Kliknij: "zryczałtowany dodatek energetyczny", następnie wybierz: "druki do pobrania".

Druk wniosku możesz otrzymać także w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście, poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • możesz telefonicznie umówić się na wizytę pod numerem 61 646 33 44
 • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę umów się na wizytę
 • za pośrednictwem placówki pocztowej.

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego możesz złożyć w tym samym dniu, co wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Na rozpatrzenie Twojego wniosku PCŚ ma miesiąc. Czas rozpatrywania może się przedłużyć, jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.
 • uchwała NR XI/161/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną wynosi 12,09 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób wynosi 16,79 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 • na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz uchwały nr XI/161/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w celu ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczenia, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym ze wskazanych przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. nr telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych;
  - żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  - żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szymon Obst
Data wytworzenia informacji: 2021-10-01
Opis zmian: Aktualizacja ulotki (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mirosław Jaremba
Data i godzina publikacji: 2021-10-01 09:18