Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności (sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy dróg, chodników i oświetlenia).

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

Urząd Miasta Poznania corocznie rozpatruje wnioski mieszkańców chcących wspólnie z Miastem realizować zadania inwestycyjne. Wzór wniosku oraz inne materiały są dostępne na stronie https://www.poznan.pl/mim/main/nabor-wnioskow,p,17337,49412.html?wo_id=285. Wniosek wymaga opinii, właściwej terytorialnie względem planowanej inwestycji, Rady Osiedla. Do wniosku należy dołączyć posiadane dokumenty:  dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, w przypadku naruszenia praw własności - akt notarialny (służebność gruntowa na rzecz gestora sieci).

Wzór wniosku do pobrania obok.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej - Oddział Nadzoru i Inwestycji Lokalnych,

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 w Poznaniu, III piętro pok. 310 i 311; tel. 61 878 54 41, 61 878 55 75.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na rok 2020 i lata następne można składać w systemie ciągłym. Wyboru wniosków do realizacji dokonuje Komisja ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania. O wynikach zainteresowani zostają poinformowani pisemnie. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327) oraz Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2261).

Tryb odwoławczy

Odwołanie: nie przysługuje - uznanie Komisji.

Inne informacje

Najczęściej stosowaną formą organizacyjną mieszkańców jest stowarzyszenie zwykłe. Mieszkańcy mogą również zawiązać stowarzyszenie rejestrowe.

Jeżeli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych odbywa sie w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Sprawy rejestracji stowarzyszeń zwykłych załatwia Urząd Miasta Poznania - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 8784-497.

Stowarzyszenie powinno:

- posiadać pieczątkę stowarzyszenia z adresem

- posiadać konto bankowe

- prowadzić księgowość

- zlecić opracowanie dokumentacji technicznej

- uzyskać pozwolenie na budowę/zgłoszenie

- przeprowadzić postępowanie przetargowe, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkie niezbędne informacje oraz druki i formularze uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań, III piętro pok. 310 i 311, tel. 61 878 54 41, 61 878 55 75, 61 878 4306, 61 878 4382.

Informacje dodatkowe dostępne są też na stronie: https://www.poznan.pl/mim/main/wnioski-i-formularze,p,17337,49390.html?wo_id=285

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Przemysław Kujawa
Data wytworzenia informacji: 2022-09-07 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Przemysław Kujawa
Data i godzina publikacji: 2022-09-07 09:55