Rezerwacja miejsca pochówku "za życia"

Wydział/Jednostka prowadząca

Usługi Komunalne

Wymagane dokumenty

dowód osobisty

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro administracji cmentarzy przy ul. 23 Lutego 4/6 jest czynne pon. w godz. 7-17, wt.-pt. w godz. 7-15.

Biura na terenie cmentarzy są czynne pon. - pt. w godz. 7 - 15.

Opłaty

1. Ustala się następujące opłaty za rezerwację miejsca pochówku w grobowcach i niszach urnowych w kolumbarium:

1) grobowce na okres 20 lat:

    a) dwumiejscowe - 9 000,00 zł,

    b) czteromiejscowe - 14 000,00 zł;

2) nisze urnowe w kolumbarium na okres 10 lat:

    a) jednomiejscowe - 1 600,00 zł,

    b) dwumiejscowe - 3 000,00 zł,

    c) czteromiejscowe - 4 200,00 zł;

2. Za przedłużenie terminu rezerwacji miejsca pochówku na dalsze 20 i 10 lat pobiera się odpowiednio opłaty:

1) grobowce na okres 20 lat:

    a) dwumiejscowe - 3 500,00 zł,

    b) czteromiejscowe - 5 000,00 zł;

2) nisze urnowe w kolumbarium na okres 10 lat:

    a) jednomiejscowe - 600,00 zł,

    b) dwumiejscowe -  700,00 zł,

    c) czteromiejscowe - 900,00 zł;

3. W przypadku pierwszego pochowania pobiera się opłatę według stawek określonych w ust. 2 pkt 1 lub 2.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji cześć opłaty za rezerwację podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu rezerwacji liczonego w pełnych nierozpoczętych latach.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana bezzwłocznie w biurze administracji cmentarzy, po wcześniejszym telefonicznym omówieniu terminu wizyty, pod warunkiem okazania wymaganego dokumentu dot. wyboru miejsca na cmentarzu wskazanego przez pracowników biura cmentarza.

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 16/2020/P z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu.

Metryczka

Opis zmian: zmiana czasu pracy biura (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mateusz Dzioba
Data i godzina publikacji: 2020-07-03 12:53