ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ- koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby niepełnosprawnej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w załączniku.

Miejsce złożenia dokumentów

UWAGA: Pamiętaj, że przychodząc do urzędu narażasz się na spotkanie innych osób. Jeśli mimo to uważasz, że sprawa warta jest narażania zdrowia swojego i innych oraz zdecydujesz się złożyć wniosek osobiście, to prosimy o pozostawienie dokumentów w skrzynce podawczej (w kopercie lub tzw. koszulce) znajdującej się na parterze, po lewej od wejścia. Drzwi do budynku mogą być zamknięte. Należy poprosić pracownika ochrony budynku o ich otwarcie informując o konieczności pozostawienia dokumentów w ww. skrzynce.

Wniosek wraz z załącznikami  można również przesłać pocztą na poniższy adres.

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel. 61 87 85 824 lub 61 87 85 825.

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Osoba niepełnosprawna zamieszkała w Poznaniu i zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu składa wniosek na:

1. podjęcie po raz pierwszy działalności:

    -  gospodarczej, bez względu na formę prawną,

    -  rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
       bez względu na formę prawną tej działalności,

    -  w formie spółdzielni socjalnej,

2. ponowne podjęcie działalności jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami lub od ustania członkostwa w
    spółdzielni socjalnej.

Środki mogą być przyznane odrębnie każdemu Wnioskodawcy, który zamierza:

1. podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:

    -   samodzielnie,

    -   wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,

    -   w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty,

2. zostać założycielem spółdzielni socjalnej,

3. nabyć członkostwo w spółdzielni socjalnej w wyniku przystąpienia do tej spółdzielni po jej założeniu.

Wniosek sprawdzany jest pod względem formalnym i rachunkowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Wnioskodawca  zostaje o tym fakcie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz wezwany do ich usunięcia lub dołączenia dokumentów w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Termin podlega przedłużeniu na wniosek Wnioskodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości lub dołączenie dokumentów nie mogło nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wnioskodawcy.

Niezachowanie terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku Wnioskodawca zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w danym roku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje o tym fakcie poinformowany oraz wezwany do negocjacji warunków umowy. Jeśli warunki umowy nie zostaną uzgodnione w terminie 14 dni od daty otrzymania ww. wezwania umowy nie zawiera się.

Jeśli wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony sporządzane jest uzasadnienie.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r.
    w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342).

Inne informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Inspektorem ochrony danych u Adresata jest pani Alicja Stefanowska (adres e-mail inspektora danych;iod@um.poznan.pl);

2.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 511) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 102) którym jest udzielanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnością zamieszkujących w Poznaniu;

3.Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat;

4.Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej;

7.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Niniejszy sposób złożenia wniosku z załącznikami obowiązuje do odwołania.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Strzyż-Sobańska
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-13 11:36 - aktualizacja danych związana z ograniczeniami w sytuacji walki z epidemią (Aktualizacja)