Świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2019 do 30.09.2020

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli masz zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Fundusz alimentacyjny przysługuje:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25  roku życia;
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

i nie przekraczasz KRYTERIUM DOCHODOWEGO, które wynosi 800,00zł netto na osobę w rodzinie (na okres zasiłkowy 2019/2020).Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną. Jeżeli tak jest, to wypełnij wniosek. Wniosek wraz z załącznikami możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Wniosek wraz załącznikami możesz też otrzymać w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Pozostałe dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do  świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawarte zostały w zakładce załączniki.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:- przez stronę internetową Poznańskiego CentrumŚwiadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"- dzwoniąc do POZnan* Kontakt pod numer 61 646 33 44Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia lub od 1 lipca (drogą elektroniczną).Jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do 31 października danego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc październik  następuje do 30 listopada danego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc październik następuje  do 31 grudnia tego roku.Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc za listopad  następuje do 31 stycznia następnego roku. Jeśli  złożysz wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia  przysługującego za  miesiąc za grudzień i styczeń  następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. Możesz wybrać dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • czek elektroniczny, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postepowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. 

Inne informacje

Jeżeli jesteś zobowiązany do płacenia alimentów

 • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów.

Jeżeli twoja sytuacja dochodowa uległa zmianie (od roku 2018-dotyczy okresu zasiłkowego 2019/2020), dołącz dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.Oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczenia.

Uwaga!Wniosek na okres trwający od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2018, z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2018 lub po tym roku.

Cudzoziemiec mieszkający w Polsce to obywatel:

a) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

b) przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

c) przebywający na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym.

Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przysługiwały, gdy:

 • osoba uprawniona ukończyła 18. rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • osoba uprawniona ukończyła 25. rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;
 • egzekucja alimentów okazała się skuteczna;
 • osoba uprawniona zawarła związek małżeński;
 • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Rafał Śmigielski
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-03 21:35 - aktualizacja załączników (Aktualizacja)