Udostępnienie i wgląd do informacji geologicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Udostępnienie i wgląd następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Zasady udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych oraz dane wymagane we wniosku - określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r., 2075).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, II piętro, pokój 202 (sekretariat), tel. 61 878-40-53, fax. 61 878-40-55.

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pełnego wniosku

- termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126 ze  zm.) - art. 99 i art. 100.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r., 2075)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii pok. 101 tel. 61 878-40-71

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze i rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, którym jest udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-26 12:24 - dodanie informacji o stanie epidemii (Aktualizacja)