Udostępnienie i wgląd do informacji geologicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Udostępnienie i wgląd następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Zasady udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych oraz dane wymagane we wniosku - określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r., 2075).

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • Wniosek można przesyłać również na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania/UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Składanie dokumentów podczas stanu epidemii

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

 • bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania pełnego wniosku
 • termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.
 1. Udostępnienie materiałów geologicznych poprzez WGLĄD
  Wglądem do geologicznych materiałów archiwalnych jest zapoznanie się zainteresowanego z oryginalnymi lub stanowiącymi kopie geologicznymi materiałami archiwalnymi, w pomieszczeniu przystosowanym do swobodnego korzystania, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów i zbiorów danych
 2. Udostępnienie materiałów geologicznych poprzez PEŁNE UDOSTĘPNIENIE.
  Pełnym udostępnieniem geologicznego materiału archiwalnego jest wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych. Pełne udostępnienie następuje na podstawie wniosku skierowanego do kierownika archiwum, który zawierać dane określone w § 11 rozporządzenia w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej. Pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych może być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających identyfikację wnioskodawcy poprzez profil zaufany lub złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej  (Dz.U. z 2017 r., 2075)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii pok. 101,  tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72 lub 61 878 40 53 (sekretariat) lub na adres kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze i rozporządzenia z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, którym jest udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ilona Dzikowska-Jaszczyk
Data wytworzenia informacji: 2021-01-14 00:00
Opis zmian: Akatualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Michał Bugajny
Data i godzina publikacji: 2021-01-14 10:29