Udostępnienie i wgląd do informacji geologicznej - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Udostępnienie i wgląd następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Zasady udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych oraz dane wymagane we wniosku - określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej  (Dz.U. z 2017 r., 2075).

Miejsce złożenia dokumentów

 • w sekretariacie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, pokój 203, II piętro, tel.: 61 878-40-53, faks: 878-40-55,
 • drogą pocztową (Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań),
 • w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu).
 • skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w 1 miesiąca od dnia otrzymania pełnego wniosku,

- termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Udostępnienie materiałów geologicznych poprzez WGLĄD

Zgodnie z § 9 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej  (Dz.U. z 2017 r., 2075). wglądem do geologicznych materiałów archiwalnych jest zapoznanie się zainteresowanego z oryginalnymi lub stanowiącymi kopie geologicznymi materiałami archiwalnymi, w pomieszczeniu przystosowanym do swobodnego korzystania, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów i zbiorów danych

W okresie stanu epidemii nie jest możliwe udostępnianie informacji geologicznej przez osobisty "wgląd" w sposób określony w przepisach prawa w tym zakresie.

Aby uzyskać informację o materiałach geologicznych będących w zasobach Archiwum Geologicznego Urzędu Miasta Poznania należy złożyć zapytanie przesłane na adres kos@um.poznan.pl lub na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany, lub prosi się o kontakt  telefoniczny z osobą  na stanowisku ds. geologii pok. 101,  tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72.

Zapytanie powinno zawierać informację o lokalizacji terenu (ulica, nr posesji, dane geodezyjne działki: nr działki ark. mapy, nr obrębu), dla którego chcemy uzyskać informacje geologiczną.

Na wskazany adres e-mail adres lub adres elektroniczny ePUAP zostanie przesłany wykaz materiałów geologicznych zgromadzonych w archiwum geologicznym dla wnioskowanego terenu zawierający:

 • tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych oraz rok ich powstania,
 • archiwalny numer ewidencyjny,
 • mapa z lokalizacją miejsc dokumentowania informacji geologicznej - w uzasadnionych przypadkach

Udostępnienie materiałów geologicznych poprzez PEŁNE UDOSTĘPNIENIE.

Na podstawie  § 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r., 2075) pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych może być realizowane  z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających identyfikację wnioskodawcy poprzez profil zaufany lub złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wniosek o pełne udostępnienie powinien zawierać dane, które określone są § 11 rozporządzenia.

Materiały geologiczne doręczane zostaną  na wskazany organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 868 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej  (Dz.U. z 2017 r., 2075)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii pok. 101,  tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72 lub 61 878 40 53 (sekretariat) lub za pośrednictwem skrzynki wydziałowej kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, którym jest przekazanie organowi geologicznemu dokumentacji geologicznej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Nowak
Data wytworzenia informacji: 2022-05-27 00:00
Opis zmian: zapisy dot. koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Hanna Nowak
Data i godzina publikacji: 2022-05-27 09:47