Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem (wzory wniosków i podstawowych oświadczeń/formularzy znajdują się w zakładce "Formularze do druku"),
 • pozostałe dokumenty:

        - kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności powołane we wniosku

Osoby Fizyczne:

- oświadczenie o sytuacji majątkowej zobowiązanego,

- kserokopie zeznań podatkowych - za ostatnie 3 lata,

- kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialną wnioskodawcy (np.: osiągane dochody, ponoszone wydatki, zadłużenie wobec innych wierzycieli),

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających obecne położenie strony mające istotny wpływ na zasadność udzielenia ulgi (np. stan zdrowia, niepełnosprawność i niemożność podjęcia pracy, itd).

Osoby prawne:

- sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał, rachunek przepływów pieniężnych, opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia,

- rozliczenia finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe (dochody i wydatki), zestawienia zobowiązań i należności za ostatni kwartał.

Osoby Fizyczne/Prawne prowadzące działalność gospodarczą - dokumenty dodatkowo obowiązujące:

- oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy,

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o POMOC DE MINIMIS albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać korespondencyjnie:

 • korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań (wymagany własnoręczny podpis wnioskodawcy lub osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentacji)
 • lub elektronicznie za pomocą platformy e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/Fn (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Informacja telefoniczna

Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej.
 • Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 • Do decyzji o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wydanej na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie pobiera się opłaty prolongacyjnej.

Termin i sposób załatwienia

 • decyzja
 • 1 miesiąc
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż 2 miesiące

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 708).
 • Uchwała Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6700).
 • Uchwała Nr XXVI/474/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2020 r.. w sprawie opłaty prolongacyjnej w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 3926).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje

Ulgi w spłacie dotyczą następujących zobowiązań podatkowych:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty od posiadania psów.

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku,
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - w całości lub w części.

UWAGA:

 • Żądanie umorzenia zaległości podatkowej Podatnik może wnieść wyłącznie wtedy, gdy na dzień złożenia wniosku istnieje zaległość, czyli po terminie płatności podatku (definicję zaległości podatkowej zawiera art. 51 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).
 • W dacie złożenia podania o ulgę nie może również dojść do wygaśnięcia zobowiązania wskutek zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 powyższej regulacji prawnej, np. poprzez zapłatę.
 • Ponadto informuję się, że art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej nie przewiduje instytucji zwolnienia z podatku.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-24 07:55 - zmiana wypunktowania tekstu (Aktualizacja)