ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku stanu nagłego, wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  - do wglądu,
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy
 • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Siedziba centralna MOPR ul. Cześnikowska 18 , kancelaria - parter , sekretariat I piętro pok.23 tel. (61) 878-17-01 lub kancelaria (61) 878-17-00
 • Filia Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki 103, wejście boczne, parter (sekretariat), tel. (61) 878-18-55, (Punkt Obsługi Klienta) tel. (61)878-18-51
 • Filia Nowe Miasto, os. Piastowskie 81, I piętro, pok. 8 (sekretariat), tel. (61) 872-36-01,  Punkt Obsługi Klienta (61) 872-36-11 
 • Filia Wilda, ul. Opolska 58, IV piętro (sekretariat) tel. (61) 878-19-25 lub  (61) 878-19-26
 • Filia Grunwald, ul. Matejki 50, III piętro, pok. 310 (sekretariat), tel. (61) 878-48-73, lub parter pok. 1 (Punkt Obsługi Klienta ) tel. (61) 878-49-22
 • Filia Jeżyce, ul. Sienkiewicza 22, Punkt Obsługi Klienta - parter, tel. 61/878 - 18-88 (wejście z boku budynku),   (sekretariat - V piętro), tel. 61/878-1881
 • Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Ul. Gronowa 22 61-655 Poznań, pokój nr 8 (Punkt Obsługi Klienta) tel. 61 878 1789 lub 61 878 1788

Opłaty

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ustalającego wszystkie przesłanki niezbędne do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie objętym prowadzonym postępowaniem. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej lub w szpitalu, w którym hospitalizowania jest osoba, wymagająca ustalenia w/w uprawnień.

Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Inne informacje

Ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następuje poprzez wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni wskazanych w decyzji od dnia złożenia wniosku bądź w przypadku stanu nagłego od dnia w którym  świadczeniodawca udzielił świadczenia opieki zdrowotnej.

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby nieubezpieczone posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa wart.159 ust.1pkt1lit.c lub d ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach, spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art.12tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Honorata Kobusińska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-10 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-01-12 11:23