Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Wymagane dokumenty

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, których uwaga dotyczy.

Wzór dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu pod adresem www.mpu.pl oraz w Punkcie Informacyjnym jednostki.

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Informacyjny Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu:

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań; tel. 61 63-96-460, fax 61 63-96-498;

lub drogą elektroniczna na adres: mpu@poznan.mpu.pl

ESP: MPU_Poznan/skrytkaESP

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Termin rozpatrzenia uwag nie później niż 21dni od dnia upływu terminu ich składania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tryb odwoławczy

Brak

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, w zw. z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 741), Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach, które wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i są niezbędne w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu:

  • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym - w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • nagrywania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych oraz innych spotkań na potrzeby sporządzenia protokołu - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką, w zależności od charakteru spotkania, może być art. 6 ust. 1 lit b) lub e) RODO;

4) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe;

5) Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) dane osobowe pozyskane w trakcie nagrań dyskusji publicznych i spotkań będą przetwarzane wyłącznie do momentu sporządzenia i zatwierdzenia protokołu, po czym zostaną usunięte;

7) Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;

8) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;

9) zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
  • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy uważa Pani/Pan, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

11) udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym przez nas, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organowi nadzoru - Wojewodzie Wielkopolskiemu; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;

12) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Magdalena Pilarczyk-Kieliszek
Data wytworzenia informacji: 2021-06-14
Opis zmian: zmiana wzoru formularza (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Pilarczyk-Kieliszek
Data i godzina publikacji: 2021-06-14 10:00