wydanie zgody właściciela na usunięcie drzew lub krzewów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

Mapa sytuacyjna z zaznaczeniem drzewa/drzew, krzewów przeznaczonych do usunięcia.

Miejsce złożenia dokumentów

- pocztą na adres: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul.Gronowa 20, 61-655 Poznań

- do skrzynki podawczej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu

- za pomocą skrzynki e-PUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP

- osobiście w Sali Obsługi Klienta, w godzinach: w poniedziałek - 09:00÷16:00, od wtorku do piątku - 08:00÷15:00, I piętro, ul. Gronowa 20 (wejście od strony Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych).

Wizytę w Sali można zarezerwować - geopoz.iflow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie za pośrednictwem Biura POZnań*Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 20:00, pod numerem telefonu 61 646 33 44 lub w drodze zapytania przesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej: gn@um.poznan.pl.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzew lub krzewów w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Podstawa prawna

Art. 83, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietna 2004 r. o ochronie przyrody.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

Druk wniosku dotyczy tylko i wyłącznie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach Miasta Poznania lub Skarbu Państwa. Wniosku nie stosuje się w odniesieniu do drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących:

1. Własność prywatną oraz w wieczystym użytkowaniu

2. W zarządzie ZDM, ZKZL, Zieleni Miejskiej

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wydział informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Miasta Poznania i Skarbu Państwa,  wynikającego z poniższych przepisów prawa:
    a) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
    b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
    c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
    d) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Aneta Cichecka
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: Korekta nazwy sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karol Karnowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 09:51