Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

wypełnionywnioseko wydanie zezwolenia (i wypis/-y) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za żądany rodzaj zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 6477200 centrala fax +48 618201709.

Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 69

Opłaty

Za wydanie zezwolenia pobierane są opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 366) w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

  • 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres jednego miesiąca
  • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy
  • 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

Opłatę ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 Nr 222, poz. 1321)2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 t.j. ze zm.)3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 t.j. ze zm.);4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 Czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 764);5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366);6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629);7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 841 ze zm.);8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym (Dz. U. 2018 poz. 128 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Opłatę za wydanie zezwolenia można uiścić gotówką w kasie ZDM od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub przelewem na konto nr 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:44 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)