Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Wymagane dokumenty

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje MPU, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien posiadać następujące elementy:

 • adresat (podmiot obowiązany do udzielenia informacji)
 • oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby),
 • treść żądania (klarowny opis przedmiotu żądania),
 • sposób i forma udostępnienia informacji publicznej,
 • sposób i forma przekazania odpowiedzi na wniosek,
 • podpis wnioskodawcy.

Wniosek anonimowy nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia - chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wniosek może być wniesiony w dowolnej formie, w tym na zamieszczonym formularzu o udostępnienie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć :

 • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, przesyłając faksem na numer 61 63 96 498 lub osobiście, w siedzibie MPU
 • pocztą elektroniczną przesyłając na adres e-mail: mpu@poznan.mpu.pl
 • w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP):MPU_Poznan/SkrytkaESP
 • drogą telefoniczna* pod nr telefonu: 61 639 64 60

(* - wniosek można składać drogą telefoniczną pod warunkiem podania przez wnioskodawcę przynajmniej imienia i nazwiska, przedmiotu zapytania, wnioskowany sposób udostępnienia informacji. Z tej formy wniosku sporządzona jest notatka służbowa).

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem.  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin i sposób załatwienia

 • Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji w ww. terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 • Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i formie wskazanym we wniosku. MPU powiadamia wówczas wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnej z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W tym przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie umarza się.
 • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej MPU poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przetworzenia danych, MPU w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 902)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Inne informacje

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu;

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi, w związku z wniesieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku udostępnienia danych nieobowiązkowych (numer telefonu, adresu e­mail) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie o udostępnianie informacji publicznej. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail);

5) Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6) Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

7) Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;

8) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;

9) zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiaja się Państwo usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;

11) maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dział Organizacyjny
Data wytworzenia informacji: 2022-10-27 00:00
Opis zmian: aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Magdalena Pilarczyk-Kieliszek
Data i godzina publikacji: 2022-10-27 13:54