Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (gotowy druk)

2. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku),

4. Dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej),

5. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier - jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem (do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 2 do wniosku)

6. Kosztorys przeprowadzenia planowanych prac (w przypadku dostosowania łazienki lub WC - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do wniosku),

7. Rzut pomieszczenia przed/po (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do wniosku),

8. Zdjęcia lokalu z widocznymi istniejącymi barierami architektonicznymi.

Miejsce złożenia dokumentów

Dla wniosku wysyłanego pocztą tradycyjną:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

Wniosek można również zostawić w skrzynce podawczej ustawionej przed wejściem do siedziby Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 22 

tel. (61) 878 1734 lub (61) 878 1944

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez MOPR środków wg kolejności na ustalonej liście. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tryb odwoławczy

nie ma

Inne informacje

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, finansowane ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Skierowane jest do mieszkańców Poznania. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5% ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michał Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2022-12-15 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-12-15 07:31