Świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustanowieniu dla dziecka rodziny zastępczej lub umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokumenty niezbędne do ustalenia danych osoby stanowiącej rodzinę zastępczą i ubiegającej się o świadczenie,
  • wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, dowód osobisty (do wglądu),
  • akt urodzenia dziecka,
  • dane dotyczące rodziców naturalnych dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dokumentacja potwierdzająca wydatki związane z ubieganiem się o konkretne świadczenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330 Poznań

tel. (61) 878 1738

(61) 878 1810

(61) 878 1739

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji przyznającej świadczenie rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka poprzedzone jest analizą dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji. Tryb i terminy załatwiania spraw określa kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora MOPR. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, nie niższe niż kwota:

1)     746 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2)     1131 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 227 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

1)     dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

2)     świadczenie na pokrycie:

  1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
  2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego.

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

1)     utrzymanie lokalu mieszkalnego;

2)     pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu;

3)     pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Świadczenia i dodatki przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marek Oziemkowski
Data wytworzenia informacji: 2022-02-21 00:00
Opis zmian: aktualizacja (Aktualizacja)
Opublikował(a): Adam Kegel
Data i godzina publikacji: 2022-03-21 15:09