Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України)

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу., призначені для життєдіяльності, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття., засоби особистої гігієни та оплату житла.

Na wizytę zabierz ze sobą:
На візиту візьміть з собою:

 • paszport  (паспорт)
 • PESEL
 • numer konta bankowego  (номер рахунку в банку)

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek przyjmuje Poznańskie Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1; 61-834 Poznań.
Punkt obsługi klienta przyjmuje wnioski od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 oraz w soboty od 7:00-14:00.
Заявку приймає Познанський центр пільг, вул. Всіх Святих 1; 61-834 Познань.
Пункт обслуговування клієнтів приймає заявки з понеділка по п'ятницю з 7:00 - 18:00 та по суботах з 7:00 до 14:00.

Termin i sposób załatwienia

Pamiętaj na wizytę trzeba się umówić. Możesz to zrobić:
Пам'ятайте що на візиту потрібно умовитися. Ти можеш це зробити:

 • pod numerem telefonu 61 646 33 44 (infolinia w języku ukraińskim)
  за телефоном 61 646 33 44 (телефон довіри українською мовою)
 • przez stronę internetową www.pcs.poznan.pl
  через веб-сайт www.pcs.poznan.pl
 • bezpośrednio w Poznańskim Centrum Świadczeń
  безпосередньо в Познаньському центрі допомоги

Jak otrzymam wypłatę?
Як я буду отримувати гроші?

 • przelewem na konto bankowe  (Переказом на банківський рахунок)
 • wypłata w bankomacie  (Зняття в банкоматі)

Inne informacje

Інформація про обробку персональних даних

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 Розпорядку (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (Загальний регламент про захист даних) (далі - GDPR), повідомляємо, що:

 1. Адміністраторем ваших персональних даних є Познанський центр пільг в особі директора Познанського центру пільг із місцезнаходженням за адресою: вул. Усіх Святих 1, 61-843 Познань, адреса електронної скриньки: /PCS-Poznan/SkrytkaESP
 2. Відповідність обробки даних положенням закону про захист персональних даних контролює Посадовець із захисту даних, з яким можна зв'язатися електронною поштою: daneosobowe@pcs-poznan.pl або письмово за такою адресою : вул. Усіх Святих 1, 61-843 Познань.
 3. Ваші дані будуть оброблені з метою встановлення права на одноразову грошову допомогу громадянам України на підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країна. Ваші дані оброблятимуться для виконання завдання, що виконується в інтересах суспільства, і для виконання юридичних зобов'язань, покладених на Адміністратора (стаття 6 (1) (c) і (e) GDPR). Підставою для обробки даних також є ваша згода на обробку даних, відмінних від тих, які передбачені законом для встановлення закону (стаття 6 (1) (a) GDPR).
 4. Після виконання мети, для якої вони були зібрані, дані будуть оброблені для архівних цілей та зберігатися протягом періоду, необхідного для дотримання положень щодо архівування даних, що діють у Адміністратора.
 5. Надання персональних даних в обсязі, що випливає з вищезазначеного Закону необхідно встановити право на одноразову грошову допомогу. Надання вами інших даних є добровільним.
 6. Ваша згода на обробку персональних даних (стосується даних, наданих добровільно) може бути відкликана в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.
 7. Доступ до ваших даних буде надано:
  - суб'єктів, яким Адміністратор доручив обробку персональних даних, зокрема постачальників ІТ-систем та суб'єктів, які надають допомогу та технічну підтримку ІТ-систем
  - органи державної влади та інші суб'єкти, уповноважені на доступ до ваших персональних даних на підставі законодавчих положень.
 8. Ви маєте право:
  - доступ до ваших персональних даних;
  - запити: виправлення неправильних даних, видалення даних *, коли:
    - дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані;
    - дані обробляються незаконно;
  - запити на обмеження обробки, коли:
    - Ви сумніваєтеся в правильності даних;
    - Обробка є незаконною, і ви виступаєте проти видалення даних; Адміністратору більше не потрібні персональні дані для цілей обробки, але вони потрібні вам для встановлення, відстоювання або захисту претензій.
 9. Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних вул. Stawki 2, 00-193 Варшава, якщо ви вважаєте, що обробка персональних даних порушує положення Регламенту або національні положення щодо захисту персональних даних.
 10. Ваші персональні дані не оброблятимуться виключно на основі автоматизованої обробки, включаючи профілювання.

*Ви не маєте права видаляти дані в кожній ситуації, навіть якщо ваші дані будуть оброблятися для виконання юридичних зобов'язань, покладених на Адміністратора.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń reprezentowane przez Dyrektora Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP
  .
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych innych niż wymaganych przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. ustawy jest niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć:
  - podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
  - organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych;
  - żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
    - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  - żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
    - Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych;
    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-04-11 00:00
Opis zmian: Klauzula RODO w języku ukraińskim (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-04-14 17:23