Opłata za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś zobowiązany uregulować rachunek za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych wpłaty należy dokonywać  na rachunek bankowy:

Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Konto:

PKO BP S.A.

79 1020 4027 0000 1102 1262 1472

W tytule wpłaty prosimy podać numer rachunku, imię i nazwisko oraz PESEL np.

"4588/2018 Jan Kowalski 12345678901"

Brak wpłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jej uiszczenia będzie skutkował podjęciem kroków mających na celu wyegzekwowanie należności w trybie przepisów egzekucji administracyjnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Ulga w spłacie

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o ulgę w spłacie należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.

Na wniosek zobowiązanego właściwy organ może: umarzać w całości, umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

Wymagane dokumenty

 1. oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji dochodowej i rodzinnej
 2. stosowne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową i rodzinną (na sytuację dochodową składają się dochody otrzymywane z różnych tytułów, a także okoliczności jak stan zdrowia i możliwości uzyskania dochodu, natomiast na sytuację rodzinną składa się ilość osób, z którymi strona prowadzi wspólne gospodarstwo domowe oraz czy i jakie świadczenia ponosi na rzecz tych osób) m.in.:
  - zaświadczenie o dochodach brutto,
  - w razie bezrobocia - aktualne decyzje o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  - w razie otrzymywania pomocy finansowej z pomocy społecznej - decyzje o przyznanej pomocy finansowej z trzech ostatnich miesięcy,
  - oraz inne dokumenty mogące stanowić potwierdzenie miesięcznych stałych wydatków (np. czynsz, prąd, gaz) oraz dochodów.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10. Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:30
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ,
 • możesz nadać wniosek na poczcie.

Opłaty

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej. Opłata ustalona w punkcie 53 załącznika do ustawy "53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego" wynosi 10 zł.

Składając wniosek o ulgę w spłacie należy uregulować ww. opłatę w wysokości 10 zł na rachunek bankowy:

Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

 Konto:

PKO BP S.A.

79 1020 4027 0000 1102 1262 1472

W tytule wpłaty prosimy podać opis OPŁATA SKARBOWA, imię i nazwisko.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych kończy się wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu postępowania administracyjnego wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. egzekucji należności wynikających z opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Krystkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-17 22:23 - Aktualizacja informacji. (Aktualizacja)