Opłata za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś zobowiązany uregulować rachunek za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych wpłaty należy dokonywać  na rachunek bankowy:

Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

Konto:

PKO BP S.A.

79 1020 4027 0000 1102 1262 1472

W tytule wpłaty prosimy podać numer rachunku, imię i nazwisko oraz PESEL np.

"4588/2018 Jan Kowalski 12345678901"

Brak wpłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do jej uiszczenia będzie skutkował podjęciem kroków mających na celu wyegzekwowanie należności w trybie przepisów egzekucji administracyjnej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Ulga w spłacie

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o ulgę w spłacie należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.

Na wniosek zobowiązanego właściwy organ może: umarzać w całości, umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

Wymagane dokumenty

 1. oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji dochodowej i rodzinnej
 2. stosowne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową i rodzinną (na sytuację dochodową składają się dochody otrzymywane z różnych tytułów, a także okoliczności jak stan zdrowia i możliwości uzyskania dochodu, natomiast na sytuację rodzinną składa się ilość osób, z którymi strona prowadzi wspólne gospodarstwo domowe oraz czy i jakie świadczenia ponosi na rzecz tych osób) m.in.:
  - zaświadczenie o dochodach brutto,
  - w razie bezrobocia - aktualne decyzje o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  - w razie otrzymywania pomocy finansowej z pomocy społecznej - decyzje o przyznanej pomocy finansowej z trzech ostatnich miesięcy,
  - oraz inne dokumenty mogące stanowić potwierdzenie miesięcznych stałych wydatków (np. czynsz, prąd, gaz) oraz dochodów.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce złożenia dokumentów
Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.
Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku/korespondencji:

Opłaty

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej. Opłata ustalona w punkcie 53 załącznika do ustawy -
"53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego" wynosi 10 zł.

Składając wniosek o ulgę w spłacie należy uregulować ww. opłatę w wysokości 10 zł na rachunek bankowy:

Poznańskie Centrum Świadczeń

ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań

 Konto:

PKO BP S.A.

79 1020 4027 0000 1102 1262 1472

W tytule wpłaty prosimy podać opis OPŁATA SKARBOWA, imię i nazwisko.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych kończy się wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu postępowania administracyjnego wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia egzekucji należności z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym ze wskazanych przepisów jest niezbędne do prowadzenia egzekucji należności z tytułu opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adres e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-01-01 00:00
Opis zmian: Aktualizacja adresu POK (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-01-02 13:06