Pomoc mieszkaniowa - Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją - "Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację).
 2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego.
 3. Oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem  14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 4. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście- poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić się na wizytę pod numerem 61 646 33 44
  • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę "umów się na wizytę"
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

 1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
 2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu kończy się wydaniem decyzji administracyjnej  w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej - decyzja wcześniejsza ulega skróceniu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą - jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę lub podnajemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Pamiętaj, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może prosić Cię o dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Twojej sprawy. Składając kopie dokumentów zabierz ze sobą także ich oryginały, abyś mógł pokazać je do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek. Spis wszystkich dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, znajdziesz na stronie www.pcs.poznan.pl w zakładce "dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" "wymagane dokumenty".

Wniosek i druki wszystkich załączników możesz pobrać na tej stronie w zakładce "formularze do druku", a także na stronie www.pcs.poznan.pl. Wejdź w zakładkę "Pomoc mieszkaniowa". Kliknij: " dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ", następnie wybierz: "dokumenty do pobrania". Druk wniosku wraz z załącznikami możesz otrzymać też w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Szymon Obst
Data wytworzenia informacji: 2021-01-22
Opis zmian: Aktualizacja treści (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mirosław Jaremba
Data i godzina publikacji: 2021-01-22 08:19