Pomoc mieszkaniowa - Zryczałtowany dodatek energetyczny

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Możesz ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny, jeśli:

 • masz przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • masz zawartą umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkujesz w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny, musisz złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Do wniosku musisz dołączyć:

 • umowę, którą zawarłeś z zakładem energetycznym na dostarczanie prądu do mieszkania, w którym mieszkasz,
 • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną, jeśli chcesz, by płatność przyznanego zryczałtowanego dodatku energetycznego nastąpiła na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarłeś umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Pamiętaj, że w toku postępowania administracyjnego Poznańskie Centrum Świadczeń może prosić Cię o dostarczenie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Twojej sprawy.

Przy składaniu kopii dokumentów, zabierz ze sobą także ich oryginały, abyś mógł pokazać je do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Wniosek możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "formularze do druku", a także na stronie www.pcs-poznan.pl. Wejdź w zakładkę "Pomoc mieszkaniowa". Kliknij: "zryczałtowany dodatek energetyczny", następnie wybierz: "druki do pobrania".

Druk wniosku możesz otrzymać także w Dziale Obsługi Klienta w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub przy ul. Małachowskiego 10.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście- poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić się na wizytę pod numerem 61 646 33 44
  • możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę "umów się na wizytę"
 • za pośrednictwem placówki pocztowej.

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego możesz złożyć w tym samym dniu, co wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Na rozpatrzenie Twojego wniosku PCŚ ma miesiąc. Czas rozpatrywania może się przedłużyć, jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
 • uchwała NR XI/161/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
 • na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do dodatku energetycznego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  3) żądania usunięcia danych, gdy:
  a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Jaremba
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-08 08:54 - Aktualizacja treści (Aktualizacja)