Świadczenia dla uczniów - Stypendium szkolne 2022/2023

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:

 • uczeń mieszka w Poznaniu
 • dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 600 zł netto na osobę.

Jeśli jesteś:

 • rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
 • słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych i nie ukończyłeś 24 lat;
 • dyrektorem szkoły, ośrodka.

wypełnij wniosek o stypendium, który możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "formularze do druku". Druk wniosku otrzymasz też w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Zwróć uwagę, aby w części D wniosku wypełnić wszystkie punkty dotyczące wysokości i źródła dochodów, dokładnie opisz sytuację dochodową rodziny.
Nie zapomnij podpisać wniosku wraz z pouczeniem.
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku

Przykład I
Pani Anna złożyła wniosek w miesiącu sierpniu. W rodzinie Pani Anny nie nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej, dlatego musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc lipiec.

Przykład II
Pan Jan złożył wniosek w miesiącu sierpniu, jego żona pracowała do 31 lipca. Pan Jan musi złożyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień oraz świadectwo pracy żony.

Do wniosku dołącz:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
 • w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu przy ulicy Wszystkich Świętych 1.

 Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
  • możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44
  • możesz też umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • możesz złożyć wniosek przez Internet korzystając z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl), wówczas do podpisania wniosku użyj ważnego profilu zaufanego (profil zaufany możesz otrzymać w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach zakładu ubezpieczeń społecznych).
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek możesz złożyć w terminie od  1 sierpnia do  15 września, a w przypadku gdy jesteś słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 sierpnia do  15 października, jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, w terminie od 1 stycznia do 15 lutego danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek możesz złożyć po upływie wskazanych wyżej terminów.

Po spełnieniu wszystkich kryteriów, otrzymasz decyzję.

Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz od  skali okoliczności określonych w art.90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty i wynosi:

1)    od 90% do 120% kwoty określonej w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do 90% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)    od 80% do 89% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi powyżej 90% kryterium dochodowego, o jakim mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Złożone wnioski  Poznańskie Centrum Świadczeń rozpatruje w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia. W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.

Świadczenie otrzymasz zgodnie ze sposobem wypłaty, który wskazałeś przy składaniu wniosku:

 • przelewem na konto,
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą.

Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji (katalog znajduje się w zakładce "Załączniki do sprawy").

W przypadku gdy niemożliwa jest wypłata stypendium w formie refundacyjnej, możesz złożyć prośbę o wypłacenie stypendium w formie pieniężnej. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP
  .
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do stypendium szkolnego w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XLVII/869/VIII/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do stypendium szkolnego. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
      10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Meisner
Data wytworzenia informacji: 2022-08-01 00:00
Opis zmian: Nowy okres zasiłkowy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Marcin Borkowski
Data i godzina publikacji: 2022-08-01 12:22