Świadczenia związane z niepełnosprawnością - Specjalny zasiłek opiekuńczy na okres od 01.11.2022 do 31.10.2023

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, w stosunku do której jesteś zobowiązana/y do alimentacji, dotyczy to także małżonków, możesz ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci, jeżeli nie podejmujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, i wobec której jesteś zobowiązana/y do alimentacji oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE, które w okresie świadczeniowym trwającym od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. nie może przekroczyć 764 zł na osobę.
Jeżeli tak jest, to wypełnij wniosek.
Wniosek wraz z załącznikami możesz pobrać na tej stronie, w zakładce "Formularze do druku". Wniosek wraz z załącznikami możesz otrzymać też w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Do wniosku dołącz:

 • dokumenty niezbędne w celu ustalenia wysokości dochodu,
 • zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia (np. stypendia).

Jeżeli ktoś z członków Twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą w formie zryczałtowanego podatku dochodowego:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021 rok dotyczące rozliczenia podatku na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierającym informację o:  formie opłacania podatku, wysokości dochodu, stawce podatku

Jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie za 2021 rok).

Jeżeli oddałeś/aś gospodarstwo rolne w dzierżawę:

 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem placówki pocztowej
 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Nie chcesz czekać w kolejce - umów się na wizytę. Możesz to zrobić:

 • przez stronę internetową Poznańskiego Centrum Świadczeń, poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • dzwoniąc do Poznan-Kontakt pod numer 61 646 33 44

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.
W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.
Uwaga: Przed wydaniem decyzji ustalającej prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest przeprowadzany wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki.
Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Świadczenie przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Jeżeli chcesz otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres rozpoczynający się od 1 listopada, możesz złożyć nowy wniosek od 1 lipca (drogą elektroniczną) lub od 1 sierpnia.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres złożysz od 1 lipca do 31 sierpnia, specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc listopad danego roku otrzymasz do 30 listopada tego roku. Natomiast, gdy wniosek ten złożysz w okresie od 1 września do 31 października danego roku, świadczenie otrzymasz do 31 grudnia danego roku, gdy wniosek ten złożysz w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, świadczenie otrzymasz do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO)  informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz wypełnienia obowiązków w dziedzinie  zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczenia, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z powyższych przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
          00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
          rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
      10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
          zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Zandecki
Data wytworzenia informacji: 2022-06-29 00:00
Opis zmian: Nowy okres zasiłkowy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Borkowski
Data i godzina publikacji: 2022-06-29 11:31