Świadczenie "Dobry Start" (300+)

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o świadczenie ,,Dobry start'' oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy''  lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich z adnotacją ,,ICT" wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienna obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach:
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe albo orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.
 • Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Świadczenie ,,Dobry start" przysługuje :

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie)
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od dochodu rodziny raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca ukończyła 20. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 20. rok życia).
 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności (świadczenie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca ukończyła 24. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 24. rok życia).

Szkoła oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Więcej informacji w pliku załącznika.

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1;
 • przy ul. Małachowskiego 10.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 1. możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44.
 2. możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
 • za pomocą systemu teleinformatycznego na stronach ZUS i banków krajowych
 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
 • za pośrednictwem placówki pocztowej.

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00;
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30;
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00;
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30;
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start  nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

 • Wnioski o przyznanie świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 • Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 • W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala, kto sprawuje opiekę, i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rozpatrzenie wniosku

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wypłata świadczeń Dobry start

Świadczenie wypłaca się w jednorazowo dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu w terminie do 30 września natomiast dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada świadczenie wypłaca się w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenia wypłaca się na jedną z trzech form płatności:

 • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
 • wypłata gotówkowa w placówce PKO BP S.A.
 • kartą płatniczo-bankomatową.

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start'';
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start'';
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. 

Inne informacje

Kiedy świadczenie ,,Dobry start'' nie przysługuje

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • na dziecko powyżej 20 roku życia jeżeli nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Jaremba
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-16 09:36 - Aktualizacja treści (Aktualizacja)