Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Od 1 czerwca 2022 r. Poznańskie Centrum Świadczeń będzie przyjmowało oraz rozpatrywało wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. PCŚ będzie rozpatrywało wszystkie niezakończone wnioski złożone do 31 maja 2022 r.

Osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego

Świadczenie przysługuje osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe oraz podmiotom, które zapewnili na własny koszt łącznie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Świadczenie dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:

 • obywateli Ukrainy, który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym w terytorium tego państwa;
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy.
 • Świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.
 • Świadczenie wypłacane jest z dołu, czyli za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
 • Wniosek można składać wielokrotnie w trakcie udzielania schronienia bądź już po zakończeniu zakwaterowania obywateli Ukrainy.
 • Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie. Zgodę na przedłużenie okresu wypłaty wydaje Wojewoda.
 • Organ realizujący świadczenie może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienie. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu Miasta Poznania.
 • Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r.);
 • do wniosku należy dołączyć "Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania" osobno dla każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie.

Miejsce złożenia dokumentów

 • osobiście w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1; 61-843 Poznań w poniedziałek w godz. 7:30-16:00,od wtorku do czwartku w godz. 7:30-15:30,w piątek w godz. 7:30-15:00.
  Pamiętaj na wizytę trzeba się umówić. Możesz to zrobić:
  • pod numerem telefonu 61 646 33 44;
  • przez stronę internetową pcs.poznan.pl
 • za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając wymagane dokumenty na adres Poznańskiego Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1; 610843 Poznań.
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu ePUAP - https://epuap.gov.pl. Pisma należy kierować na adres skrytki: /PCS-Poznan/SkrytkaESP

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.
W sprawach nie wydaje się decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 • ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Tryb odwoławczy

W razie sporu dotyczącego świadczenia podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń reprezentowane przez Dyrektora Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczenia pieniężnegona podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych innych niż wymaganych przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć:
  • podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych
  • organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-06-01 00:00
Opis zmian: korekta błędów (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-06-01 07:25