Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś matką lub ojcem i dziecko zamieszkuje i pozostaje na Twoim utrzymaniu, opiekunem prawnym (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), opiekunem faktycznym (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, lub dyrektorem pomocy społecznej (w przypadku umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej wniosek składa dyrektor domu pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce położenia tego domu)

i spełniasz jeden z poniższych warunków:

- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz, również przyznaje pomoc finansową podobną do 500+,
- jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Dalsze informacje w pliku załącznika.


Pamiętaj !

Wypełnij i złóż wniosek, który możesz otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobierz ze strony www.pcs-poznan.pl, wchodząc w zakładkę Rodzina 500+, kliknij: "druki do pobrania".

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 •     przy ul. Wszystkich Świętych 1;
 •     przy ul. Małachowskiego 10.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 1. możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44.
 2. możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Świadczenie 500+ przyznamy Ci od miesiąca złożenia wniosku - nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka - do 31 maja 2021 roku, lecz nie dłużej niż do ukończenia 18 lat przez Twoje dziecko.
W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września. Po tym terminie świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.
W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.
Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 r.
W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od  miesiąca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczenia.
W przypadku kiedy zmarł rodzic, który złożył wniosek, który nie został rozpatrzony a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego rodzica to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.
Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył spraw gdzie zgon rodzica nastąpił po 30 czerwca 2019 r.

Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz wypełnienia obowiązków w dziedzinie  zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO). Dobrowolnie podany, (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),  numer telefonu czy adres
  e-mail możemy wykorzystać do kontaktu w sprawie wniosku bądź powiadomienia Pani/Pana telefonicznie lub przez wiadomość sms o możliwości złożenia wniosku na kolejny okres świadczeniowy.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczenia, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do świadczenia wychowawczego. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo* do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
          00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
          rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
      10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
           zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Zandecki
Data wytworzenia informacji: 2021-07-27
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Damian Górczyński
Data i godzina publikacji: 2021-08-02 12:13