Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś matką lub ojcem i dziecko zamieszkuje i pozostaje na Twoim utrzymaniu, opiekunem prawnym (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), opiekunem faktycznym (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, lub dyrektorem pomocy społecznej (w przypadku umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej wniosek składa dyrektor domu pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce położenia tego domu)

i spełniasz jeden z poniższych warunków:

- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
- jesteś obywatelem Polski i mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz, również przyznaje pomoc finansową podobną do 500+,
- jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Dalsze informacje w pliku załącznika.


Pamiętaj !

Wypełnij i złóż wniosek, który możesz otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobierz ze strony www.pcs-poznan.pl, wchodząc w zakładkę Rodzina 500+, kliknij: "druki do pobrania".

Miejsce złożenia dokumentów

Poznańskie Centrum Świadczeń w Poznaniu

 •     przy ul. Wszystkich Świętych 1;
 •     przy ul. Małachowskiego 10.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
 1. możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44.
 2. możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"

Opłaty

Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Świadczenie 500+ przyznamy Ci od miesiąca złożenia wniosku - nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka - do 31 maja 2021 roku, lecz nie dłużej niż do ukończenia 18 lat przez Twoje dziecko.
W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.
W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od  miesiąca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczenia.
W przypadku kiedy zmarł rodzic, który złożył wniosek, który nie został rozpatrzony a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego rodzica to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Wybierz dogodną formę otrzymywania świadczenia:

 • przelewem na konto, które wskażesz we wniosku
 • czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 • kartą bankomatowo-płatniczą

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw;
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz wypełnienia obowiązków w dziedzinie  zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO). Dobrowolnie podany, (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),  numer telefonu czy adres
  e-mail możemy wykorzystać do kontaktu w sprawie wniosku bądź powiadomienia Pani/Pana telefonicznie lub przez wiadomość sms o możliwości złożenia wniosku na kolejny okres świadczeniowy.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczenia, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do świadczenia wychowawczego. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo* do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
          00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
          rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
      10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
           zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Jarosław Zandecki
Data wytworzenia informacji: 2021-09-07
Opis zmian: Dodanie załącznika (Aktualizacja)
Opublikował(a): Mirosław Jaremba
Data i godzina publikacji: 2021-09-07 12:29