Wspieranie rodziny - Poznańskie świadczenie żłobkowe

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wnioskodawcy oraz dziecka objętego opieką żłobka, to jest: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego żłobka, do którego uczęszcza dziecko.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • umowę o objęcie dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek;
 • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone, lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem, dokumentu UPO lub potwierdzenie nadania w przypadku przesłania zeznania podatkowego pocztą wraz z kserokopią pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzających opłacenie podatku dochodowego w Poznaniu:
 1. do wniosków składanych w okresie od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. - za rok 2021,
 2. do wniosków składanych w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. - za rok 2022,
 3. do wniosków składanych w okresie od 1 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. - za rok 2023;
 • kserokopie zgłoszenia aktualizacyjnego z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w przypadku zmian w zgłoszeniu identyfikacyjnym dokonanych do dnia przyjęcia dziecka do żłobka;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia;
 • oświadczenie wnioskodawcy o aktualności danych dotyczących zapłaty podatku dochodowego w Poznaniu.

Na potrzeby prowadzonego postępowania organ ma prawo wezwać o inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat poznańskiego świadczenia żłobkowego;
 • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego;

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646 33 44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ.

Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu.
Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Świadczenie wypłaca się na rachunek podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny, wskazany w umowie o objęcie dziecka opieką. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa poznańskiego świadczenia żłobkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Uchwała zakłada przyznanie wsparcia finansowego dla rodziców, których dzieci kontynuują pobyt w żłobku, a placówka, do której uczęszczają, nie otrzymała dotacji w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 maja 2022 roku przez Prezydenta Miasta Poznania na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka na lata 2022-2024 lub dziecko na dzień 31 sierpnia 2022 r. korzystało z poznańskiego świadczenia żłobkowego na podstawie Uchwały nr XLIII/760/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, a także opiekunowi prawnemu dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
 • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rozliczyły się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko;
 • zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

Świadczenie przysługuje także w sytuacji, kiedy dziecko będzie objęte opieką sprawowaną przez podmiot prowadzący żłobek, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z przyczyn niezależnych od rodzica dziecka lub wykreślenia żłobka z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania.

Świadczenie przysługuje także w przypadku wykreślenia żłobka z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania.

Świadczenie przysługuje, jeśli pobyt dziecka będzie kontynuowany w żłobku niepublicznym, który nie otrzymał dofinansowania.

Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia ustala się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.

Prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia, chyba że prawo to powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

Poznańskie świadczenie żłobkowe nie przysługuje jeżeli:

 • Rodzice dziecka, na które wnioskują o świadczenie nie zamieszkują na terenie miasta Poznania;
 • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rodzice dziecka nie wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasta Poznań;
 • nie zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek;
 • dziecko nie korzystało od marca 2021 r. do sierpnia 2022 r. z miejsca w żłobku niepublicznym, na które żłobek otrzymywał dofinansowanie lub nie było uprawnione do dnia 31 sierpnia 2022 r. do poznańskiego świadczenia żłobkowego;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, który otrzymał dofinansowanie.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PCS-Poznan/SkrytkaESP.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego w zakresie wskazanym w uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczenia, a następnie będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wskazanych przepisów jest niezbędne, aby ustalić Pani/Pana prawo do poznańskiego świadczenia żłobkowego. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych;żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2022-09-22 00:00
Opis zmian: Korekta (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2022-09-22 09:51