Wspieranie rodziny - Poznańskie świadczenie żłobkowe od 01.09.2019

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. i nie otrzymał lub nie otrzyma dofinansowania w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Świadczenie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie dziecka, a także opiekunowi prawnemu dziecka, niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • oboje rodzice zamieszkują na terenie miasta Poznania;
 • w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszeniach identyfikacyjnych rozliczyły się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko;
 • zawarta została umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek.

Świadczenie przysługuje także w sytuacji, kiedy dziecko będzie objęte opieką sprawowaną przez podmiot prowadzący żłobek, który otrzymał dofinansowanie za ten pobyt w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z przyczyn niezależnych od rodzica dziecka lub wykreślenia żłobka z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania. Wysokość świadczenia wynosi 600 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia ustala się na okres wskazany we wniosku, nie dłuższy niż od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia, chyba że prawo to powstało później lub umowa o objęcie dziecka opieką została zawarta na okres krótszy.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • umowę o objęcie dziecka opieką, zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek;
 • kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych, opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone, lub zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopia urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO:
  • do wniosków składanych w okresie od września 2019r. do kwietnia 2020r. - za rok 2018;
  • do wniosków składanych w okresie od maja 2020r. do sierpnia 2020r. - za rok 2019;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do niezwłocznego zawiadomienia o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach;
 • oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat poznańskiego świadczenia żłobkowego;
 • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego;

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.Poznańskie Centrum Świadczeń czynne jest w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 7:30 do 16:00
 • wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30
 • środa, piątek: od 7:30 do 15:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem Poznań-Kontakt pod numerem 61 646-33-44.
Osoby wnioskujące zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty pod nr telefonu 61 646-33-44 lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie PCŚ. Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL. Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019 r. nr XV/243/VIII/2019 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa poznańskiego świadczenia żłobkowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Inne informacje

Osoby, którym przyznano świadczenie do 31 sierpnia 2020 r., zobowiązane są przedłożyć do 30 czerwca każdego roku kopii pierwszych stron zeznań podatkowych odpowiednio za rok 2018 oraz 2019. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów wypłata świadczenia zostaje wstrzymana do czasu ich dostarczenia.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@pcs-poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do poznańskiego świadczenia żłobkowego wynikającego z ustaw: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Andrzejczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-22 11:56 - aktualizacja treści (Aktualizacja)