Zaświadczenie do zakupu paliwa stałego po cenie preferencyjnej dla mieszkańców Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Poznańskie Centrum Świadczeń

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego na potrzeby zakupu preferencyjnego paliwa stałego
 • Oświadczenie, że zarówno wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1500 kg w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 3000 kg w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat wydania zaświadczenia;
 • otrzymać wniosek o wydanie zaświadczenia;
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU NIEZBĘDNE JEST ZAREZERWOWANIE WIZYTY POD NR TELEFONU 61 646 33 44 LUB POPRZEZ FORMULARZ INTERNETOWY DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ PCŚ.

Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru telefonu podanego w formularzu.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza, że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji, kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.

Opłaty

Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wydane zaświadczenia składa się najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Zaświadczenie będzie wydawane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Inne informacje

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późniejszymi zm.).

Dostępna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 • 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.

 Sprzedaż paliwa stałego po cenie preferencyjnej dla mieszkańców Poznania odbywać się będzie w dwóch składach węglowych:

 • Górecka 6; 60-201 Poznań
 • Romana Maya 42/50; 61-371 Poznań

Informacje dodatkowe

 • Zaświadczenie zawiera:
  • imię i nazwisko osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, której jest wydawane zaświadczenie;
  • adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie;
  • informację o:
   • wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego, w skład, którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo
   • pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego, w skład, którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • W przypadku gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpiła osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji tego wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przepisy art. 2 ust. 3a-7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w każdym z okresów określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych tj. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r. Zaświadczenie jest ważne w okresie, w którym zostało wydane.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańskie Centrum Świadczeń reprezentowane przez Dyrektora Poznańskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  /PCS-Poznan/SkrytkaESP
  .
 2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa o ochronie danych osobowych monitoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: daneosobowe@pcs.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania zaświadczenia do zakupu paliwa stałego po cenie preferencyjnej na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych innych niż wymaganych przepisami prawa dla ustalenia prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów jest niezbędne do wydania zaświadczenia do zakupu paliwa stałego po cenie preferencyjnej. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć:
  • podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,
  • organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania: sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych*, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

*Nie w każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, chociażby w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane by zrealizować nałożony na Administratora obowiązek prawny.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Damian Napierała
Data wytworzenia informacji: 2023-01-03 00:00
Opis zmian: Zmiana druku wniosku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Rafał Śmigielski
Data i godzina publikacji: 2023-01-03 09:25