Odpis aktu stanu cywilnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu zarejestrowane są zdarzenia, które miały miejsce na terenie miasta Poznania. Obecnie tutejszy urząd przechowuje akty urodzenia z lat 1918 - 2015 oraz małżeństwa i zgonu z lat 1922 - 2015, jednakże odpisy aktów wydawane są, po przeniesieniu aktów do rejestru stanu cywilnego, z następujących lat: urodzenia 1918-2018, małżeństwa i zgonu 1938-2018.

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny w uzyskaniu odpisu ma natomiast miejsce wtedy, gdy stwierdzenie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących osoby, której dotyczy akt, ma istotne znaczenie dla rozstrzygania w postępowaniu sądowym lub administracyjnym o prawach i obowiązkach osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. Wykazanie interesu prawnego w żądaniu uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego polega na wskazaniu okoliczności, które w świetle przepisów prawa materialnego ten interes kreują. Ma on być konkretny i aktualny. Konieczne jest zatem przedłożenie wyjaśnień pozwalających stwierdzić, na czym polega interes prawny w uzyskaniu wnioskowanego dokumentu. Jeżeli wnioskodawca wywodzi istnienie interesu prawnego ze zobowiązania sądu do złożenia dokumentu, którego dotyczy wniosek, w konkretnym postępowaniu, winien dołączyć to zobowiązanie. W sytuacji konieczności wykazania interesu prawnego do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego niezbędne jest załączenie oryginałów dokumentów potwierdzających jego istnienie lub urzędowo potwierdzonych kopii.
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek (formularz do pobrania) winien zawierać:

- dane wnioskodawcy  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, 

- imię i nazwisko osoby, której dotyczy akt (w przypadku zamawiania odpisu aktu urodzenia - nazwisko rodowe), datę zdarzenia, które akt potwierdza oraz miejsce zdarzenia (nazwę miejscowości, z ewentualnym wskazaniem gminy czy województwa), nr PESEL, adres zameldowania.

- dodatkowo w odniesieniu do aktów odtworzonych i dokumentów wpisanych do polskich ksiąg stanu cywilnego - datę i miejsce odtworzenia lub wpisu.

WAŻNE:

- Wniosek należy podpisać.

- Pamiętaj żeby zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

1.  Wnioski dotyczące odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu z lat ubiegłych dot. zdarzeń zarejestrowanych w tutejszym urzędzie oraz odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń zarejestrowanych w innych urzędach na terenie kraju należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego - Oddział Wydawania Odpisów i Migracji Aktów Stanu Cywilnego, parter, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 61 646-33-44

2.  Wnioski dotyczące odpisów aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu z bieżącego roku dot. zdarzeń zarejestrowanych w tutejszym urzędzie należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań:

 • I piętro, pok. 136, 137 i 138, tel. 61 646 33 44 - odpisy aktów małżeństwa z bieżącego roku;
 • I piętro, sala 140, tel. 61 646 33 44 - odpisy aktów urodzenia z bieżącego roku;
 • parter, pokój 38 tel. 61 646 33 44 - odpisy aktów zgonu z bieżącego roku. 

3. Za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP

adres: skrytka ePuap /UMPoznan/SC.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/odpisy-aktu-stanu-cywilnego/odpis-urodzenia-malzenstwa-oraz-zgonu/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-4

Opłaty

 Opłaty:

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej np. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę należy uiszczać na rachunek Miasta Poznania.

 • Jeżeli przebywasz na terenie Polski, opłaty skarbowej należy dokonać na konto nr  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 • W przypadku składania wniosku osobiście, opłaty możesz dokonać przy ul. Libelta 16/20 w punkcie  Inkaso "Znaczek", a także kartą płatniczą na wybranym stanowisku pracy
 • Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy należy wpłacić na konto nr PL 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 BPKOPLPW, w walucie polskiej.  Przy wpłacie w obcej walucie pamiętaj, aby uwzględnić również jej kurs, bowiem polski bank skupuje dewizy po kursie tabelarycznym danego dnia

W tytule przelewu wpisz rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa oraz kogo ten dokument dotyczy

 • Jeżeli płatności dokonałeś w formie elektronicznej, wydrukowany przez Ciebie dowód wpłaty powinien być opatrzony klauzulą, że jest to dokument wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla bankowego
 • Jeżeli natomiast potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej nie zawiera wspomnianej wyżej klauzuli,  wtedy dowód wpłaty powinien być podpisany i opieczętowany przez instytucję, za pośrednictwem, której dokonałeś przelewu. Dowód wpłaty w takiej formie w oryginale lub urzędowo potwierdzonej kopii wraz z wnioskiem należy przesłać na adres urzędu

WAŻNE:

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

 Odpis aktu stanu cywilnego otrzymasz:

 • niezwłocznie po złożeniu wniosku, jeżeli akt znajduje się w rejestrze elektronicznym (Bazie Usług Stanu Cywilnego),
 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Podstawa prawna

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30.

Obsługa interesantów odbywa się: w poniedziałki w godzinach 7:45-16:45, od wtorku do piątku w godzinach 7:45-15:15.

Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy ww. godziny.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Prezydent Miasta Poznania.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Prezydentem Miasta Poznania można się skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Dane z rejestru stanu cywilnego udostępnia Kierownik urzędu stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Malicki
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-26 10:32 - aktualizacja opisu (Aktualizacja)