zaświadczenie dla rolnika - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5049.

Wniosek oraz decyzja o naliczeniu podatku rolnego lub inny dokument stwierdzający posiadanie gospodarstwa.

UWAGA: Wydajemy zaświadczenia dla rolników, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Z związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2020.1655 ze zm.) nie wydajemy zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz nie potwierdzamy pisemnych  oświadczeń rolnika o prowadzeniu  gospodarstwa rolnego

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres lub przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

MIEJSCE ODBIORU:

Zaświadczenie zostanie wysłane Pocztą.

Opłaty

Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: Miasto Poznań, Wydział Finanowy, 61-706 Poznań ul. Libelta 16/20,

BANK PKO S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni. Zostanie wysłane na wskazany na wniosku adres.

Podstawa prawna

Celem przedłożenia innym instytucjom - w przypadku zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. ze zm.),w kwestii zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym obowiązuje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 20 grudnia 1990 r. art. 3 ust 1-3, ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w kwestii zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym obowiązuje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 20 grudnia 1990 r. art. 3 ust 1-3, ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz w przypadku zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych na okres 5 lat ,a jak chodzi o zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym  na okres 10 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
 • zebrane
 • dane
 • przetwarzane są niezgodnie z
 • prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość
 • danych
 • przetwarzanie
 • jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu
 • danych
 • Administrator
 • nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony
 • roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewelina Murzydło
Data wytworzenia informacji: 2022-01-12
Opis zmian: poprawienie podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-01-12 15:49