Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

Informacja od Policji, Straży Miejskiej Miasta Poznania, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Miejsce złożenia dokumentów

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania, informację należy przesłać do Wydziału Gospodarki Komunalnej (61 8785541):

- na e-mail: gk@um.poznan.pl,

- faxem 0-61 878-58-31,

- na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

- pozostawić w skrzynce podawczej, która mieści się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 46.

Szczegółowe informacje udziela p. Joanna Radzięda - joanna_radzieda@um.poznan.pl

Opłaty

Za wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt nie pobiera się opłat skarbowych.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od prawomocnego zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie należy przesłać:

- na e-mail: gk@um.poznan.pl,

- faxem 0-61 878-58-31,

- na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

- pozostawić w skrzynce podawczej, która mieści się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 46.

Inne informacje

W przypadku wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, w trybie art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, podmiot, na którego wniosek została ona wydana, powinien odebrać zwierzęta wymienione w decyzji i przekazać je wskazanej jednostce organizacyjnej.

Wydział Gospodarki Komunalnej wydaje decyzje, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, o czasowym odebraniu zwierząt domowych, natomiast w przypadku zwierząt gospodarskich decyzję wydaje Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok  zwierzęcych
i ich części.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok  zwierzęcych
i ich części.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Opis zmian: dowiązanie do grupy spraw (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2020-03-26 14:56