Realizacja inwestycji lokalnych z udziałem ludności (sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy dróg, chodników i oświetlenia) - Koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

Urząd Miasta Poznania corocznie rozpatruje wnioski mieszkańców chcących wspólnie z Miastem realizować zadania inwestycyjne. Wzór wniosku oraz inne materiały można uzyskać pod adresem: www.poznan.pl/inwestycjelokalne. Wniosek wymaga opinii, właściwej terytorialnie względem planowanej inwestycji, Rady Osiedla. Do wniosku należy dołączyć posiadane dokumenty: dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski, zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, w przypadku naruszenia praw własności - akt notarialny (służebność gruntowa na rzecz gestora sieci), wykaz mieszkańców, którym będzie służyć wnioskowana inwestycja.

Wzór wniosku do pobrania obok.

Miejsce złożenia dokumentów

W związku z ogłoszeniem w Polsce  stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania wniosek o wykonanie wspólnej z Miastem inwestycji można przesłać do Urzędu Miasta Poznania, wysyłając na adres:Urząd Miasta Poznania ul. 3 Maja 46

W holu budynku Urzędu Miasta ul. 3 Maja 46 znajduje się skrzynka podawcza, do której można również włożyć komplet dokumentów.

Telefony kontaktowe tel. 61 878 54 41, 61 878 55 75, 61 878 55 41

adresy e-mail:

anna_dolecka@um.poznan.pl,

urszula_kalarus @um.poznan.pl,

ewa_kotarak@um.poznan.pl,

gk@um.poznan.pl

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na rok 2020 i lata następne można składać w systemie ciągłym. Wyboru wniosków do realizacji dokonuje Komisja ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania. O wynikach zainteresowani zostają poinformowani pisemnie. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 723)

Tryb odwoławczy

Odwołanie: nie przysługuje - uznanie Komisji.

Inne informacje

Najczęściej stosowaną formą organizacyjną mieszkańców jest stowarzyszenie zwykłe. Mieszkańcy mogą również zawiązać stowarzyszenie rejestrowe.

Jeżeli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych odbywa sie w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Sprawy rejestracji stowarzyszeń zwykłych załatwia Urząd Miasta Poznania - Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, tel. 8784-497.

Stowarzyszenie powinno:

  • posiadać pieczątkę stowarzyszenia z adresem
  • posiadać konto bankowe
  • prowadzić księgowość
  • zlecić opracowanie dokumentacji technicznej
  • uzyskać pozwolenie na budowę/zgłoszenie
  • przeprowadzić postępowanie przetargowe, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkie niezbędne informacje oraz druki i formularze uzyskać możnana stronie internetowej www.poznan.pl/inwestycjelokalne Ponadto w celu uzyskania informacjiprosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy do Wydziału Gospodarki Komunalnej ul. 3 Maja 46  61-728 Poznań,  tel. 61 878 54 41, 61 878 55 75, 61 878 4306, 61 878 4382.

W związku ze stanem epidemii i wprowadzonego ograniczenia dostępu do obiektu, mając na uwadze Państwa i pracowników zdrowie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Ograniczenia dostępu będą obowiązywały do dnia odwołania.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej: www.poznan.pl/inwestycjelokalne

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Grabowski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-30
Opis zmian: Aktualizacja danych, Maciej Grabowski (Aktualizacja)
Opublikował(a): Maciej Grabowski
Data i godzina publikacji: 2021-06-30 11:28