Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wymagane dokumenty

 • oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie: numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji statystycznej (REGON), siedziba i adres,
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,
 • informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego),
 • projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Miejsce złożenia dokumentów

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, od 20 marca 2020 r. do odwołania, dokumenty należy przesyłać do Wydziału Gospodarki Komunalnej (tel. 0-61 878-55-41):
- na adres e-mail: gk@um.poznan.pl,
- faxem: 0-61 878-58-31,
- na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,
lub pozostawić w skrzynce podawczej, która mieści się na parterze w budynku przy ul. 3 Maja 46.
Kontakt do pracownika merytorycznego: p. Bartosz Paprzycki, tel. 885 999 377, e-mail: bartosz_paprzycki@um.poznan.pl

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobiera się opłatę w wysokości 616 zł, na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Podstawa prawna

Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania - Wydziału Gospodarki Komunalnej, 61-728 Poznań, ul. 3 Maja 46 (patrz: sekcja "miejsce złożenia dokumentów").

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, którym jest prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Metryczka

Opis zmian: Dodanie opisu załatwiania sprawy w czasie epidemii koronawirusa. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Bartosz Paprzycki
Data i godzina publikacji: 2020-03-27 09:03