Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Jeśli w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą (sprawdź w kraju do którego jedziesz, jakie są obecnie zasady głosowania).

Jeśli złożyłeś wniosek o zaświadczenie przed pierwszą turą, to otrzymałeś dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę (w takim przypadku nie otrzymasz już kolejnego zaświadczenia).

Jeśli natomiast nie składałeś jeszcze wniosku, to skorzystaj z niniejszej procedury.

Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę.

W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika (najlepiej skorzystaj z naszego wzoru).

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 10 lipca 2020 r.  (w godz. pracy Urzędu).

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:

-dowód osobisty lub paszport, bądź inny dokument, na podstawie którego można ustalić Twoją tożsamość (np. prawo jazdy).

-wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (skorzystaj z naszego wzoru).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

Ul. Małachowskiego 10 (siedziba Poznańskiego Centrum Świadczeń) - tutaj złożysz wniosek bezpośrednio przy okienku i od razu uzyskasz zaświadczenie, w tym miejscu nie musisz się umawiać na wizytę.

Ul. 28 czerwca 1956r. nr 404 - tutaj złożysz wniosek jeśli chcesz umówić się na wizytę, bo w tym miejscu obsługujemy tylko osoby umówione.

Ul. Libelta 16/20, - tutaj złożysz wniosek jeśli chcesz umówić się na wizytę, bo w tym miejscu również obsługujemy tylko osoby umówione.

Opłaty

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
  • Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców;
  • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb odwoławczy

Brak.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. wydania zaświadczenia o prawie do głosowania, wynikającego z ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-02 12:50 - Aktualizacja treści: "Wymagane dokumenty" (Aktualizacja)