Umowa na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy - dotyczy osób fizycznych:

  1. Wniosek o zawarcie umowy.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy - dotyczy odbiorców instytucjonalnych:

  1. Wniosek o zawarcie umowy.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
  3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do KRS.
  4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
  5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

We wniosku należy zadeklarować określone przez Wnioskującego wielkości powierzchni (dachów, dróg, placów, parkingów, itp.) o trwałej nawierzchni, z których wody opadowe i roztopowe spływają powierzchniowo na ulicę uzbrojoną w kanalizację deszczową, bądź z których wody opadowe i roztopowe wprowadzane są przyłączem do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacyjnych miejskiej kanalizacji deszczowej przynależne do następujących grup:

GRUPA 1: powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni w obrębie portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów z wyłączeniem powierzchni dachów oraz powierzchni określonych w grupie 2;

GRUPA 2: powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni będące drogami, podjazdami i parkingami w obrębie osiedli mieszkaniowych lub w obrębie nieruchomości z zabudową mieszkalną lub sakralną;

GRUPA 3: powierzchnie dachów (w rzucie poziomym) budynków przemysłowych, handlowych, usługowych oraz innych powierzchni dachów, które nie zostały wymienione w pozostałych grupach taryfowych.

GRUPA 4: powierzchnie dachów (w rzucie poziomym) zabudowy mieszkalnej, sakralnej oraz budynków miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,  tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Zespół ds. kanalizacji deszczowej tel.+48 61 647 72 24

Opłaty

Aktualne ceny usług zostały określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 988/2019/P z dnia 3 grudnia 2019 r.

Termin i sposób załatwienia

Usługa odbierania ścieków opadowych i roztopowych przez miejską sieć kanalizacji deszczowej realizowana jest na podstawie umowy. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu prześle druk umowy w terminie 30 dni od złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.

Podstawa prawna

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Libich
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-26 12:45 - aktualizacja sprawy (Aktualizacja)