Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych dla pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie do ERPZ.

Do wniosku należy dołączyć:
- a) w przypadku właściciela pojazdu - kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.
- b) w przypadku posiadacza pojazdu innego niż wymieniony w pkt a - kopię dowodu rejestracyjnego, umowę, z której wynika związek przyczynowo-skutkowy wykorzystania pojazdu przez podmioty wskazane w ust.2
- kopia dokumentu rejestrowego

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania 61-728 Poznań, ul. 3. Maja 46

Opłaty

Określa się maksymalną roczną liczbę pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych, dla których przewidziana została zerowa stawka opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Poznaniu, w wysokości 50 pojazdów. ZARZĄDZENIE NR 627/2016/P ZARZĄDZENIE NR 627/2016/P (Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, j.t.) oraz wymienione w § 7 ust. 1 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

Zarząd Dróg Miejskich przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej

UŻYCZENIA POJAZDU

po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.
Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, która ustalana jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnieniem czasu trwania i miejsca udostępnienia.
Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.
Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Kaniewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-19 12:27 - Aktualizacja (Aktualizacja)