Wniosek o wpisanie do Elektronicznego Rejestru Pojazdów Zwolnionych

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

  • kopię dokumentu rejestrowego placówki/jednostki (jeśli dotyczy),
  • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • kopię umowy wykorzystania pojazdu przez placówkę/jednostkę, z której wynika związek przyczynowo - skutkowy wykorzystania pojazdu przez placówkę (jeśli dotyczy),
  • kopię dokumentu potwierdzającego sprawowanie przez placówkę opieki nad osobami terminalnie chorymi (jeśli dotyczy).

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.
tel. 61 646 33 44, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (471 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) oraz wymienione w § 7 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania, Uchwała LXV/1226/VIII/2022 z dnia 2022-06-07 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2022 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

Pojazdy wpisane do ERPZ usuwane są z rejestru 31 grudnia każdego roku o godz. 23:59.

Wniosek na kolejny rok kalendarzowy można złożyć najwcześniej w grudniu danego roku.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych: https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: dyr. ZDM K. Olejniczak
Data wytworzenia informacji: 2022-11-22 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2022-11-22 14:31