Wnioski o odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg (dla szkód zaistniałych do 31 grudnia 2017 r.)

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Po złożeniu jednego z poniższych wniosków o odszkodowanie:

 • szkoda w pojeździe związana z utrzymaniem drogi, rzeczoznawca wskazany przez ICA Dalfi sp. z o.o. sp.k. (działającą na zlecenie TUiR Allianz Polska S.A) skontaktuje się z wnioskodawcą celem umówienia dogodnego dla wnioskodawcy terminu i miejsca przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu; dotyczy zdarzeń, które zaistniały do 31.12.2017 r.,
 • szkoda osobowa związana z utrzymaniem drogi, dotyczy zdarzeń, które zaistniały do 31.12.2017 r. nastąpi jego rozpatrzenie przez zarządcę drogi.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu,
  61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,
 • Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17,
  fax +48 61 820 17 09, zdm@zdm.poznan.pl
 • Informacji w sprawach merytorycznych udziela Zespół ds. Ubezpieczeń ZDM, tel. +48 61 647 72 30, +48 61 647 72 03

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie pisma przez ZDM w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1440, j.t.,ze zm.);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459, j.t., ze zm.)..)

Tryb odwoławczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2222, j.t., ze zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz.459, j.t., ze zm.).

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl, za pomocą poczty elektronicznej na adres: skargi@allianz.pl, telefonicznie na numer 224 224224 w siedzibie Allianz, ul. Rodzimy Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, a także w jednostkach obsługujących Klientów Allianz, pisemnie lub ustnie do protokołu.

Jeżeli ujawnione zostaną nowe okoliczności i fakty  mające istotny wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub rozmiar szkody lub gdy Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia są niezadowoleni z decyzji, mogą oni zgłosić do Towarzystwa swoje odwołanie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Towarzystwa, w której kompetencjach leżało rozpatrzenie sprawy.

Ponadto powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby Towarzystwa w Warszawie albo przed sąd rzeczowo właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "Działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych" https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Opis zmian: Aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Kaniewska
Data i godzina publikacji: 2018-11-13 11:04