Wydanie ulgowej karty abonamentowej (25%) w strefie parkowania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Ulgowa karta abonamentowa przysługuje podmiotom gospodarczym, które posiadają tytuł prawny do lokalu w granicach Strefy Płatnego Parkowania, bądź wykonują usługi na zlecenie służb miejskich - wyłącznie na pojazd stanowiący własność danego podmiotu.

Wymagane dokumenty:

  • dowód rejestracyjny pojazdu,  a w przypadku samochodów leasingowanych lub na kredyt także umowa,
  • w przypadku korzystania z pojazdu na podstawie umowy cywilno-prawnej przedstawienie  jej oryginału oraz jej kopii pozostawianej w aktach sprawy,
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu znajdujące się w obszarze Strefy Płatnego Parkowania  lub zlecenia służb miejskich na wykonywanie usługi na rzecz mieszkańców.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Wydziału Parkowania, 60-607 Poznań, ul. Pułaskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Koszt miesięcznej ulgowej karty abonamentowej wynosi 75% opłaty za miesięczny abonament w danej podstrefie. (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r., ze zm.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art.13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 j.t. ze zm.)Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Inne informacje

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SPP - DOTYCZY UMÓW UŻYCZENIA POJAZDÓW

ZDM przypomina mieszkańcom SPP, którzy uprawnieni są do nabycia identyfikatora na preferencyjnych zasadach, że w przypadku zawarcia umowy cywilno - prawnej z osobą fizyczną lub prawną dotyczącej UŻYCZENIA POJAZDÓW po stronie biorącego pojazd w bezpłatne używanie powstaje przychód.

Przychodem jest bowiem wartość otrzymanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia, które ustalane jest na podstawie rynkowej ceny wypożyczenia pojazdu. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwoty płacone za wynajem samochodu tej samej marki, modelu, o podobnym standardzie wyposażenia, stopniu zużycia, z uwzględnianiem czasu trwania i miejsca udostępnienia.

Osoba uzyskująca przychód podlega obowiązkowi podatkowemu i zobowiązana jest do jego wykazania i rozliczenia w deklaracji podatkowej.

Wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej (najbliższa rodzina) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wykazania i rozliczenia przychodu, należy liczyć się z podjęciem przez organy podatkowe czynności sprawdzających.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:35 - dodanie kategorii (Aktualizacja)