Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

wypełnionywnioseko wydanie zezwolenia wraz z dowodem uiszczenia opłaty za żądany rodzaj zezwolenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala fax +48 61 820 17 09..

Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 69

Opłaty

Za wydanie zezwolenia pobierane są opłaty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia16.02.2021r. (Dz.U. z 2021r.,poz.315) w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

          200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres jednego miesiąca

         400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy

        1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy

        2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych  (Dz.U. 2021 poz. 212) 
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315)  
  8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629)
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada  2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

Opłatę za wydanie zezwolenia można uiścić gotówką w kasie ZDM od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 lub przelewem na konto nr 30 1020 4027 0000 1402 1262 7057.

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: S. Barkowska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2021-03-17 13:55