Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania zadań własnych Miasta Poznania w zakresie informowania, promocji, konsultacji społecznych prowadzonych i finansowanych w całości z budżetu Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami doręczony przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem zadania. Do wniosku należy dołączyć:

  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  3. zgłoszenie wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu - zgodnie z pouczeniem Miejskiego Inżyniera Ruchu,
  4. dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z KRS; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Pesel,
  5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
  6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność pobrania).

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.

Informacji udziela Wydział Zarządzania i Ewidencji Dróg, tel. +48 61 647 72 39 (Stare Miasto), +48 61 647 72 89 (Nowe Miasto), +48 61 647 72 47 (Grunwald), +48 61 647 72 90 (Jeżyce), + 48 61 647 75 78 (Wilda).

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z § 1 pkt. 1 i 2, § 1 i 2, § 2, § 3 Uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r., ze zm. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035, ze zm.). Opłata za wniesienie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. którą można wnosić na konto: nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych, PKO BP S.A.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1133 z późn. zmianami);Art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt. 1 i 4, ust. 3, ust. 4, ust. 11, ust. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zmianami),oraz §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także §1 pkt.1 i 4, §2b, §3 uchwały nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w granicach administracyjnych Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035, j.t. ze zm.).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 poz.1000 z późn. zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia Zarząd Dróg Miejskich orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Obsługa klientów przez pracowników merytorycznych prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie)

- poniedziałek w godzinach 7:30 - 15:00

- wtorek w godzinach 7:30 - 15:00

- środa - praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących

- czwartek w godzinach 7:30 - 15:00

- piątek  w godzinach 7:30 - 15:00

Klienci mogą składać korespondencję / dokumenty w Wydziale Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15.30

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Metryczka

Opis zmian: aktualizacja sprawy (Aktualizacja)
Opublikował(a): Tomasz Libich
Data i godzina publikacji: 2020-02-24 11:37