Zajęcie stanowiska w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez naczelników urzędów skarbowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty

Wniosek do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego o udzielenie ulgi wraz z uzasadnieniem wskazującym na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Miejsce złożenia dokumentów

W obecnej sytuacji epidemiologicznej dokumenty można przesłać korespondencyjnie:

 • za pośrednictwem poczty na adres właściwego miejscowo urzędu skarbowego (zgodnego z poniższym wykazem)
 • lub za za pomocą platformy e-PUAP na adres skrytki właściwego miejscowo urzędu skarbowego (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Wykaz urzędów skarbowych na terenie Miasta Poznania:

 • Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady, ul. Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań,
 • Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto, ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań,
 • Urząd Skarbowy Poznań - Wilda, ul. Dolna Wilda 80 B, 61-501 Poznań,
 • Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań,
 • Urząd Skarbowy Poznań - Jeżyce, ul. Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań,
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań,
 • Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań.

Podanie strony wraz z materiałem dowodowym zgromadzonym przez organ skarbowy podlega przekazaniu do Prezydenta Miasta Poznania celem wydania opinii w zakresie wyrażenia zgody na udzielenie wnioskowanej ulgi.

Informacja telefoniczna

Biuro Poznań Kontakt, tel. 61 646 33 44

Opłaty

 • Podania, załączniki do podań oraz podejmowane na ich podstawie czynności urzędowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury podlega opłacie skarbowej.
 • Z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej pobiera się opłatę prolongacyjną, która jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Termin i sposób załatwienia

 • Postanowienie,
 • 14 dni (od daty wpływu akt sprawy z urzędu skarbowego);
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż 2 miesiące (od daty wpływu akt sprawy z urzędu skarbowego);

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zmianami).
 • Uchwała Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6700).

Tryb odwoławczy

 • Na postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie;
 • wszelkie zarzuty przeciw postanowieniu, żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie można wnieść w odwołaniu od decyzji naczelnika urzędu skarbowego do dyrektora izby administracji skarbowej.

Inne informacje

Zajęcie stanowiska w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie dotyczy następujących zobowiązań podatkowych:

 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej.

Katalog ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • odroczenie terminu płatności podatku,
 • rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej - w całości lub w części.

Po wydaniu postanowienia Prezydent Miasta Poznania zwraca akta sprawy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w celu wydania decyzji administracyjnej.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, którymi są w szczególności wymiar, pobór i egzekucja podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych, a także rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań i wydawanie zaświadczeń.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-20 17:12 - nowa grupa (Aktualizacja)