zaświadczenie o prowadzeniu produkcji rolno-ogrodniczej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5049.

- wniosek

- oświadczenie rolnika

- decyzja o naliczeniu podatku rolnego,

- w przypadku prowadzenia upraw specjalnych - deklaracja o opłacaniu podatku od upraw specjalnych,

Miejsce złożenia dokumentów

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zaświadczenie jest niezbędne możesz zadzwonić do nas pod nr telefonu 61 878 5051 lub 61 878 4502 z informacją, że musisz mieć pilnie załatwioną sprawę. Umówimy się w jaki sposób możemy ten dokument wydać.

MIEJSCE ODBIORU:

Zaświadczenie zostanie wysłane Pocztą.

Opłaty

  • Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia pobiera się w kwocie 17 zł   za potwierdzenie jednej okoliczności lub jednego faktu urzędowego czy jednego stanu prawnego. W przypadku potwierdzenia na jednym dokumencie więcej niż jednego faktu, stanu prawnego czy urzędowych faktów należna opłata uzależniona będzie od ich ilości
  • Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię wnosi się w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
    Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń lub zwolnień z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Do najczęściej występujących zwolnień należą:

1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu,
2. złożenie pełnomocnictwa udzielonego tylko do odbioru dokumentów.

od 01.07.2000 r. pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa.

Urząd Miasta Poznania  nie prowadzi również punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:

- bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,
- gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.

Rachunek właściwy dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej Oddziału Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych na Oddział Dochodów Budżetowych. Lokalizacja Oddziału - ul. Libelta 16/ 20, 61-706 Poznań,

numer konta bankowego: PKO BP S.A nr  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Zostanie wysłane na wskazany na wniosku adres.

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub wydania zaświadczenia o treści wnioskowanej następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r., w kwestii zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym obowiązuje ustawa o ubezpieczeniu społecznym z 20 grudnia 1990 r. art. 3 ust 1-3, ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz w przypadku zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego i zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych na okres 5 lat ,a jak chodzi o zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym  na okres 10 lat, termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do zrealizowania przepisów dotyczących, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z wydawania zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz zaświadczeń o wyprodukowaniu płodów rolnych

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewa Rączkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-05-17 00:00
Opis zmian: aktualizacja informacji dotyczących załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-17 17:10