Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu lub udzielenie informacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub uzyskania informacji należy złożyć:

- pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub udzielenia informacji,

- 1 egz. mapki poglądowej terenu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol na parterze budynku lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 342.

Opłaty

Dla każdej działki ewidencyjnej wydaje się osobne zaświadczenie o przeznaczeniu terenu, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.  Dokonując opłaty przelewem bankowym, w tytule opłaty każdorazowo należy wpisać: 

" opłata skarbowa za zaświadczenie o przeznaczeniu działki numer..., arkusz... obręb... w mpzp."

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wnosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A.  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Udzielanie informacji w sprawach:

- składania wniosku pod nr telefonu: (61) 646 33 44,

  • w poniedziałek w godz.           - 7:30 - 17:00
  • od wtorku do piątku w godz.   - 7:30 - 15:30

- załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi  Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344:

  • w poniedziałek w godz.           - 7:30 - 17:00
  • od wtorku do piątku w godz.   - 7:30 - 15:30

- odbioru zaświadczenia pod nr telefonu: (61) 878 53 96.

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania administracyjne (telefonicznie lub osobiście na III piętrze w pokoju 345) odbywa się:

  • w poniedziałek w godz.          - 7:30 - 17:00
  • we wtorek i piątek w godz.    - 9:00 - 12:00
  • w czwartek w godz.             - 7:30 - 15.30

Zaświadczenie w Wydziale Urbanistyki i Architektury wydawane jest w terminie 7 dni.

Udzielenie informacji następuje w terminie jednego miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.poz.256 j.t.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000j.t.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2.   Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.   Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t.),oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.poz.1257 j.t.), którym jest rozpatrzenie wniosku o ustalenie inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i wydanie rozstrzygnięcia  w takiej sprawie, a także wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub udzielenie informacji albo zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)     dostępu do swoich danych osobowych

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.   Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Walczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-20 11:10 - aktualizacja (Aktualizacja)