Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złóż kopalin - sposób załatwiania spraw w czasie epidemii koronawirusa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji, 4 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej i  w postaci elektronicznej na  4 informatycznych nośnikach danych (art. 93 ust. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze).

Miejsce złożenia dokumentów

 • w sekretariacie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, pokój 203, II piętro, tel.: 61 878-40-53, faks: 878-40-55,
 • drogą pocztową (Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań),
 • w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu).

Opłaty

 • 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
 • 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa)

Dowód uiszczonej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o zatwierdzenie dokumentacji

Opłatę skarbową możesz opłacić przelewem na konto Urzędu Miasta  Poznania - 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  (Bank PKO BP S.A.) w tytule przelewu wpisz w skrócie zakres dokumentacji geologicznej, lokalizację terenu dla którego została sporządzona dokumentacja;

Termin i sposób załatwienia

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania zmieniliśmy sposób załatwienia sprawy. Nie obsługujemy klientów bezpośrednio. Decyzja zostanie przesłana pocztą.

 • 1 miesiąc, decyzja zatwierdzająca dokumentację - na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy prawo geologiczne,
 • w przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa, albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem - decyzja odmawiająca jej zatwierdzenia (art. 93 ust. 3 ustawy prawo geologiczne o  górnicze)

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 868 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem węglowodorów (Dz. U. z 2015, poz. 987).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2016 r.  r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji

Odwołanie możesz:

 • złożyć w sekretariacie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, pokój 203, II piętro, tel.: 61 878-40-53, faks: 878-40-55
 • wysłać pocztą (Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań,
 • złożyć w skrzynce podawczej, która mieści się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań (przedsionek holu).
 • przesyłać na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Miasta Poznania /UMPoznan/SkrytkaESP/, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. geologii, tel. 61 878-40-71 lub tel. 61 878 40 72 lub 61 878 40 53 (sekretariat) lub za pośrednictwem skrzynki wydziałowej kos@um.poznan.pl

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, którym jest przekazanie organowi geologicznemu dokumentacji geologicznej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Hanna Nowak
Data wytworzenia informacji: 2022-05-27 00:00
Opis zmian: zapisy dot. koronawirusa (Aktualizacja)
Opublikował(a): Hanna Nowak
Data i godzina publikacji: 2022-05-27 10:32