zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W  normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. 

Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu tel. 61 878 47 67, 61 878 47 68, 61 878 49 37

Aby ograniczyć bezpośredni kontakt dokumenty można przesłać na adres: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Oddział Obsługi Zezwoleń61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

W przedsionku budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów. Wniosek wraz z załącznikami należy wrzucać do skrzynki w zaklejonych kopertach z opisem " Oddział Obsługi Zezwoleń " w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek należy wydrukować, wypełnić oraz podpisać i przekazać wraz z wymaganymi załącznikami.

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu)
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 

Opłaty

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty I i II raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do dnia 30 września 2021 r.

. Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie, mailowo oraz listownie, bez konieczności wizyty w urzędzie. Identyfikatorami niezbędnymi do uzyskania informacji o wysokości opłaty są nazwa przedsiębiorcy oraz nr kontrahenta.

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
 • 10 zł od każdej wydanej decyzji,

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Dodatkowa procedura:

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w Punkcie Obsługi Bankowej opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Dochodów Budżetowych
Podatkowych i Niepodatkowych
ul.Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski S.A.

49102040270000160212620797

Termin i sposób załatwienia

W związku z obecnym zagrożeniem epidemicznym, załatwiając sprawy urzędowe osobiście narażasz się na spotkanie innych osób, co wiąże się z dużym ryzykiem zakażenia. Jeśli jednak zdecydujesz się załatwić sprawę osobiście, to informujemy, że obecnie wizyta w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania jest możliwa wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji przez internet.           

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz załącznikami, możesz dostarczyć osobiście do  Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.                 

Możesz także, do czego w związku z zagrożeniem epidemicznym zachęcamy,  przesłać wniosek z załącznikami pocztą lub złożyć go elektronicznie, bądź też wrzucić wniosek ,umieszczony w udostępnionej przez urząd kopercie, do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejścia do urzędu.           

W sprawie uzupełnienia ewentualnych braków we wniosku, wysokości opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz ustalenia sposobu odbioru zezwolenia skontaktujemy się z Tobą listownie, za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca
od daty wpływu wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres:

 • 8 lat - w placówkach handlu detalicznego
 • 10 lat - w placówkach gastronomicznych

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia kateringowe).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)
 • Uchwała NR LXIV/1183/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 marca 2018 r.
 • Uchwała NR LXVI/1213/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r.
 • Uchwała NR LXXI/1323/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 r.
 • Uchwała NR XXX/535/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 23 czerwca 2020 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

 • Wniosek opiniowany jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.
 • Przedsiębiorca który, zakończył sprzedaż napojów alkoholowych lub dokonał zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu jest zobligowany do zgłoszenia zmian organowi w ciągu 14 dni od powstania zmiany.
 • Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 likwidacji punktu sprzedaży,

♦ upływu terminu ważności zezwolenia,

♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

W Wydziale płatność można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=17

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Federowicz
Data wytworzenia informacji: 2021-09-08
Opis zmian: aktualizacja informacji o opłatach (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2021-09-08 10:30