Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20 parter lub przesłać na adres Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Opłaty

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]".

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:

Miasto Poznań Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku PKO BP 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Szczegóły dotyczące opłaty skarbowej - w tym wykaz zaktualizowanych punktów poboru opłaty skarbowej (inkasentów) - odszukać można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w opisie sprawy "Opłata skarbowa" Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania bądź w menu "SPRAWY" zakładka "OPŁATY SKARBOWE"

Termin i sposób załatwienia

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2171). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1546).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu, o której mowa w art.29 i w art.32 wyżej wymienionej ustawy, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Inne informacje

Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej:

W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami wydanymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Prezydenta Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Przepisy karne:

Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 58, ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2171).

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań;
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
    e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, którym jest przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i wydawanie decyzji w przedmiotowym zakresie.
  4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych;

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

-        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-        osoby te kwestionują prawidłowość danych

-        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

-        Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wolbach
Data wytworzenia informacji: 2021-10-28 00:00
Opis zmian: zmian podstawy prawnej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jakub Staszewski
Data i godzina publikacji: 2021-10-28 16:08