zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych na terenie Miasta Poznania - koronawirus

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Pamiętaj, że każde przyjście do urzędu może wiązać się z ryzykiem spotkania innych osób. W normalnych warunkach sprawę załatwiłbyś poprzez osobistą wizytę u nas. Dziś jednak sugerujemy, abyś swoją sprawę załatwił zdalnie. Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie zadzwoń pod numer telefonu 61 878-5049.

Aby uzyskać zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych na terenie miasta Poznania należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych zawierający:

- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

- cel uprawy.

2. Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1.

3. Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

4. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub art. 64, lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest świadomy, iż uprawa maku niż wymienione we wniosku jest zabroniona.

6. Oświadczenie, że uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

7. Oświadczenie, że uprawa maku niskomorfinowego, prowadzona będzie wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

8. Oświadczenie wnioskodawcy, że daje należytą rękojmię zabezpieczenia zbioru upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie.

9. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 30,00 zł.

11. Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.

12. Etykieta z worka z materiałem siewnym.

13. Wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem numeru działki ewidencyjnej, na której będzie prowadzona uprawa.

14. Umowa:

- kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;

- sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;

- przetworzenie słomy konopnej na włókno zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;

- zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie, na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2016.224 j.t. ze zm.),składanego do marszałka województwa wielkopolskiego ,w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu lub;

- kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub;

- sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres.

Opłaty

  • Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia pobiera się w kwocie 17 zł   za potwierdzenie jednej okoliczności lub jednego faktu urzędowego czy jednego stanu prawnego. W przypadku potwierdzenia na jednym dokumencie więcej niż jednego faktu, stanu prawnego czy urzędowych faktów należna opłata uzależniona będzie od ich ilości
  • Opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopię wnosi się w kwocie 17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
    Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń lub zwolnień z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Do najczęściej występujących zwolnień należą:

1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom) lub rodzeństwu,
2. złożenie pełnomocnictwa udzielonego tylko do odbioru dokumentów.

od 01.07.2000 r. pobór opłaty skarbowej na terenie Miasta Poznania nie jest realizowany w drodze inkasa.

Urząd Miasta Poznania  nie prowadzi również punktów kasowych. Zapłata opłaty skarbowej możliwa jest:

- bezgotówkowo - przelewem internetowym, terminalem płatniczym na stanowiskach obsługi w niektórych wydziałach,
- gotówkowo -  w placówkach banków, agencji bankowych, poczty polskiej, agencji pocztowych lub innych jednostek realizujących usługi finansowe.

Rachunek właściwy dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej Oddziału Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych na Oddział Dochodów Budżetowych. Lokalizacja Oddziału - ul. Libelta 16/ 20, 61-706 Poznań,

numer konta bankowego: PKO BP S.A nr  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

W Wydziale płatności można dokonywać wyłącznie kartą płatniczą.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.

Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania.

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zezwolenie zostanie wysłane pocztą.

Podstawa prawna

1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2016.224 j.t. ze zm.).2. Cześć III ust. 29 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 j.t. ze zm.).3. Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa wielkopolskiego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Uprawa konopi może być prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

Uprawa konopi może być prowadzona na określonej powierzchni w wyznaczonych rejonach zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zainteresowani uprawą konopi włóknistych powinni do końca listopada każdego roku złożyć wniosek do Urzędu Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w sprawie planowanej powierzchni uprawy maku lub konopi włóknistych.

Urząd Miasta Poznania składa corocznie w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego termin siewu wniosek uwzględniający potrzeby producentów rolnych, o przyznanie powierzchni pod uprawy konopi włóknistych w danym roku.

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z uprawnieniem wynikającym z wydawania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych lub uprawę maku, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na okres 5 lat. Termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych lub uprawę maku

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Ewelina Murzydło
Data wytworzenia informacji: 2022-02-10 00:00
Opis zmian: zaktualizowanie informacji o opłacie (Aktualizacja)
Opublikował(a): Małgorzata Michalska
Data i godzina publikacji: 2022-02-10 11:09