Zmiany organizacji ruchu - rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Transportu i Zieleni

Wymagane dokumenty

1) Wniosek zawierający nazwę Wnioskodawcy, miejsce prowadzonych robót, czas realizacji (od - do), nazwę Wykonawcy, nazwisko i podpis Projektanta,  
2) Projekt czasowej lub stałej organizacji ruchu sporządza się w dwóch egzemplarzach i powinien zawierać:

 1. plan orientacyjny w skali od 1 : 10 000 do 1 : 25 000 z zaznaczeniem miejsc na drodze , których projekt dotyczy;
 2. plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1 :2000 lub szkic bez skali) zawierający:     (a) lokalizacje istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,     (b) parametry geometrii drogi;
 3. program sygnalizacji i obliczenie przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizacje świetlną;
 4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy;
 5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 7. nazwisko i podpis projektanta.

3) W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić do wprowadzenia zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

 1. opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 2. powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 3. sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

4) Do projektu należy dołączyć opinie:

 1. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - dla dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych,
 2. Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu (zarządu drogi), jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,
 3. Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu - dla dróg, na których odbywa się ruch pojazdów transportu publicznego,
 4. Organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem w przypadku dróg o różnych organach zarządzających ruchem.

    

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania
Wydział Transportu i Zieleni
Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel.: 61 878 1520 fax: 61 878 1529

email: mir@um.poznan.pl

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.  

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.
Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy (klienta) albo z przyczyn niezależnych od organu.
Projekt zostaje zatwierdzony, odesłany w celu wprowadzenia poprawek lub odrzucony.
  

Podstawa prawna

 • art. 10 ust. ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
  

Tryb odwoławczy

W sprawie nie przysługuje stronie odwołanie.  

Inne informacje

WYMAGANIA TECHNICZNE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany czytelnie i dokładnie. Zwiększenie czytelności projektu należy uzyskać w szczególności poprzez:

 • właściwe oznaczenie projektowanych i istniejących znaków drogowych (oznakowanie istniejące należy oznaczyć kolorem czarnym lub szarym, oznakowanie projektowane należy oznaczyć kolorem rzeczywistym dla danego znaku drogowego; symbole graficzne znaków zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych),
 • oznaczenie rodzaju zastosowanego oznakowania poziomego,
 • oznaczenie głównych kierunków geograficznych,
 • uwidocznienie geometrii skrzyżowania (obrys krawędzi jezdni), co w szczególności dotyczy projektów wykonanych na mapach zasadniczych,
 • podpisanie nazw ulic,
 • przedstawienie zbiorczej mapy objazdów,
 • stosowanie oznaczeń zgodnych z instrukcją obliczania przepustowości skrzyżowań GDDKiA (w przypadku obliczeń przepustowości),
 • wykreślenie przejezdności skrzyżowania, co w szczególności dotyczy skrzyżowań o ruchu okrężnym.

Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

 • zarząd drogi,
 • organ zarządzający ruchem,
 • inwestor lub kolejowe jednostki administracyjne, jednostki realizujące roboty w pasie drogowym, organizacje turystyczne,
 • osoba realizująca zamówienie dla ww. jednostek.

Metryczka

Opis zmian: dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2018-06-07 13:05